Ustawienia znaku (film)

Ustawianie znaczników wyświetlanych podczas nagrywania filmów.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Ustawienia znaku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Środek:
Ustawianie, czy znacznik środkowy w środku ekranu rejestrowania obrazu ma być wyświetlany, czy też nie.
[WYŁ.]/[WŁ.]
Nakierowanie:
Ustawianie wyświetlania znacznika formatu.
[WYŁ.]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Strefa bezpiecz.:
Ustawianie wyświetlania strefy bezpieczeństwa. Staje się ona standardowym zakresem, który może być odbierany przez większość odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w domach.
[WYŁ.]/[80%]/[90%]
Ramka prowadząca:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka prowadząca, czy też nie. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy obiekt jest ustawiony w poziomie bądź w pionie względem terenu.
[WYŁ.]/[WŁ.]

Wskazówka

  • Równocześnie można wyświetlić kilka znaczników.
  • Aby uzyskać zrównoważoną kompozycję, obiekt należy umieścić w punkcie przecięcia [Ramka prowadząca].