Info. o pr. autorskich

Zapisywanie informacji o prawach autorskich na zdjęciach.

  1. MENU (Ustawienia) → [Info. o pr. autorskich] → odpowiednie ustawienie.
  2. Po wybraniu [Ustaw nazwę fotogr.] lub [Ustaw pr. autorskie], na ekranie pojawi się klawiatura. Wpisz wybrane nazwisko.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wp. info. o pr. autor.:
Ustawianie, czy informacja o prawach autorskich ma być zapisywana. ([WŁ.]/[WYŁ.])
  • Po wybraniu [WŁ.], na ekranie rejestrowania obrazu pojawi się ikona .
Ustaw nazwę fotogr.:
Ustawianie nazwiska fotografa.
Ustaw pr. autorskie:
Ustawianie nazwiska posiadacza praw autorskich.
Wyśw. info. o pr. aut.:
Wyświetlanie aktualnej informacji o prawach autorskich.

Uwaga

  • W przypadku opcji [Ustaw nazwę fotogr.] i [Ustaw pr. autorskie] można wprowadzać tylko znaki alfanumeryczne i symbole. Można wprowadzić maksymalnie 46 liter.
  • W trakcie odtwarzania obrazów z informacjami o prawach autorskich widoczna jest ikona .
  • Aby zapobiec bezprawnemu korzystaniu z funkcji [Info. o pr. autorskich], należy koniecznie wykasować informacje w kolumnach [Ustaw nazwę fotogr.] i [Ustaw pr. autorskie] przed wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu innej osobie.
  • Sony nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody wynikłe z korzystania z funkcji [Info. o pr. autorskich].