Wyświetlanie wskaźnika pozostałego czasu w przypadku zdjęć seryjnych (Długość zdjęć seryj.)

Ustawianie, czy ma być wyświetlany wskaźnik pozostałego czasu, przez który można wykonywać zdjęcia seryjne z tą samą szybkością rejestrowania.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Długość zdjęć seryj.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Zawsze wyświetlaj:
Zawsze wyświetlany jest wskaźnik, gdy tryb pracy jest ustawiony na [Zdjęcia seryjne].
Wyśw.tylko przy foto.:
Wskaźnik jest wyświetlany tylko podczas rejestrowania zdjęć seryjnych.
Nie wyświetlaj:
Wskaźnik nie jest wyświetlany.

Wskazówka

  • Gdy pamięć wewnętrzna aparatu do buforowania jest pełna, zostanie wyświetlony napis „SLOW” i prędkość zdjęć seryjnych ulegnie zmniejszeniu.