Tryb ostrości

Określa metodę regulacji ostrości odpowiednią do ruchu obiektu.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

(Pojedynczy AF):
Opisywany produkt blokuje ostrość po zakończeniu procedury ustawiania ostrości. Używaj tej opcji, gdy obiekt się nie porusza.

(Automatyczny AF):
Opcje [Pojedynczy AF] i [Ciągły AF] są przełączane zgodnie z ruchem obiektu. Naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje, że opisywany produkt zablokuje ostrość na obiekcie po wykryciu, że jest on w bezruchu, i dalej będzie ustawiać ostrość na nim, gdy zacznie się on poruszać. W trybie zdjęć seryjnych, począwszy od drugiego zdjęcia w opisywanym produkcie automatycznie ustawiany jest tryb Ciągły AF.

(Ciągły AF):
Urządzenie ciągle ustawia ostrość, dopóki przycisk migawki jest wciśnięty do połowy. Tej opcji użyj, gdy obiekt porusza się. W trybie [Ciągły AF], sygnał dźwiękowy nie sygnalizuje ustawiania ostrości przez aparat.

(Ostrość DMF):
Po przeprowadzonym automatycznym ustawianiu ostrości można wykonać precyzyjną regulację ręcznie, co pozwala szybciej ustawić ostrość na obiekcie niż w przypadku ręcznego ustawiania ostrości od samego początku. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

(Ostrość ręczna):
Ręczne ustawianie ostrości. Jeżeli nie można uzyskać ostrości na danym obiekcie przy użyciu autofokusu, należy skorzystać z ręcznego ustawiania ostrości.

Wskaźnik ostrości

(zapalony):
Obiekt jest ostry i ostrość jest zablokowana.

(miga):
Obiekt nie jest ostry.

(zapalony):
Obiekt jest ostry. Ostrość będzie stale regulowana zgodnie z przemieszczaniem się obiektu.

(zapalony):
Trwa ustawianie ostrości.

Obiekty, na których trudno ustawić ostrość w trybie autofokusu

 • Ciemne i dalekie obiekty
 • Obiekty o słabym kontraście
 • Obiekty za szkłem
 • Szybko poruszające się obiekty
 • Odbite światło lub lśniące powierzchnie
 • Migające światło
 • Obiekty oświetlone od tyłu
 • Systematycznie powtarzające się wzory, na przykład fasada budynku
 • Obiekty w obszarze ostrości o różnych odległościach ogniskowania

Wskazówka

 • W trybie [Ciągły AF] ostrość można zablokować naciskając i przytrzymując przycisk, do którego przypisano funkcję [Blokada fokusa].
 • Po ustawieniu ostrości na nieskończoność w trybie ręcznego ustawiania ostrości lub trybie bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości, upewnij się, że ostrość jest ustawiona na wystarczająco odległym obiekcie, sprawdzając obraz na monitorze lub w wizjerze.

Uwaga

 • Tryb [Automatyczny AF] jest dostępny tylko wówczas, gdy używany obiektyw obsługuje funkcję AF z wykrywaniem fazy.
 • Przy ustawionej opcji [Ciągły AF] lub [Automatyczny AF], kąt widzenia może stopniowo się zmieniać w trakcie ustawiania ostrości. Nie ma to wpływu na faktycznie rejestrowane obrazy.
 • Tylko [Ciągły AF] i [Ostrość ręczna] są dostępne podczas nagrywania filmów lub gdy pokrętło trybu jest ustawione na .