Lista domyślnych wartości ustawień

Poniżej podano domyślne wartości ustawień.

Przywracanie ustawieniom wartości domyślnych

Wybierz MENU → (Ustawienia) → [Reset ustawień] [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj][Enter].

Opcje, które można resetować poleceniem [Reset. ustawień aparatu] są ograniczone. Informacje w poniższej tabeli. Po wybraniu [Inicjuj] wszystkim ustawieniom aparatu zostaną przywrócone wartości domyślne.

Ustawienia fotograf.1

Pozycje MENU Domyślna wartość ustawienia Możliwość resetowania przy użyciu [Reset. ustawień aparatu]
Format pliku JPEG
Typ pliku RAW Skompresowany
Jakość JPEG Wysoka
Roz. obrazu JPEG (gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono opcję [3:2]) L: 42M
Roz. obrazu JPEG (gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono opcję [16:9]) L: 36M
Roz. obrazu JPEG (gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono opcję [3:2] nagrywanie w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C) L: 18M
Roz. obrazu JPEG (gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono opcję [16:9] nagrywanie w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C) L: 15M
Format obrazu 3:2
APS-C/Super 35mm ( Nagrywanie) Automatyczne
APS-C/Super 35mm ( Nagr.: Ręczny) WYŁ.
Red.sz.dł.naśw. WŁ.
Red.sz.wys.ISO Normalna
Przestrzeń barw sRGB
Kompens. obiektywu (Komp. winietowania) Automatyczne
Kompens. obiektywu (Komp. aber. chrom.) Automatyczne
Kompens. obiektywu (Komp. zniekształceń) WYŁ.
Tryb pracy Zdjęcia pojedyncze
Ustaw. bracketingu (Samowy. przy brack.) WYŁ.
Ustaw. bracketingu (Kolejn.bracket) 0→-→+
Zdj. wiel. z prz. piks. WYŁ.
/ Przywoł.
/ Pamięć
Wybierz nośnik Gniazdo 1
Zarejest. wł. ust. fot.
F. fotogr. z inter. (Fotogr. z interwałem) WYŁ.
F. fotogr. z inter. (Czas rozp. fotograf.) 1 s
F. fotogr. z inter. (Interwał nagrywania) 3 s
F. fotogr. z inter. (Liczba zdjęć) 30
F. fotogr. z inter. (Czułość śledz. AE) Średni
F. fotogr. z inter. (Ciche fotogr. z inter.) WŁ.
F. fotogr. z inter. (Priorytet inter. nagr.) WYŁ.
Tryb ostrości Automatyczny AF
Ust. prioryt. w AF-S Zrównoważo. nacisk
Ust. prioryt. w AF-C Zrównoważo. nacisk
Obszar ostrości Szeroki
Ustawienia ostrości
Prz.pi./po.obs.AF Wyłącz
Wspomaganie AF Automatyczne
Śr. AF z podążaniem WYŁ.
Ust. AF Twarz/Oczy (Prio. tw./oczu w AF) WŁ.
Ust. AF Twarz/Oczy (Wykrywanie obiektu) Człowiek
Ust. AF Twarz/Oczy (Wyś. ramki wykr. tw.) WYŁ.
Ust. AF Twarz/Oczy (Wyśw. oczu zwierząt) WŁ.
Czułość śledz. AF 3(Standardowa)
System AF AF z wykryw. fazy
Napęd przy. w tr. AF Standardowy
AF ze spustem WŁ.
Wstępny AF WYŁ.
Eye-Start AF WYŁ.
Rej. obszaru AF WYŁ.
Usuń zar. obsz. AF
Auto. czysz. obsz. AF WYŁ.
Wyś. obsz. ciągł. AF WŁ.
Obszar wykryw. fazy WYŁ.
Regulacja AF* (Ustaw. regulacji AF)

* Ta opcja nie zostanie zresetowana nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].

WYŁ.
Regulacja AF* (Kasuj)

* Ta opcja nie zostanie zresetowana nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].

Regulacja AF* (Wartość reg.)

* Ta opcja nie zostanie zresetowana nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].

±0
Kompens.eksp. ±0,0
Resetuj kompens. EV Resetuj
ISO ISO AUTO
Min.s.mig.ISO AUTO  Standardowy
Tryb pomiaru Wielopunktowy
Pr. tw. w pom. wiel. WŁ.
Punkt pom. punktow. Środek
Krok ekspozycji 0,3 EV
AEL z nac. spustu Automatyczne
Ust. stand. eksp. ±0,0
Tryb błysku Auto błysk
Korekcja błysku ±0,0
Nast.komp.eksp. Zastane&błysk
Bezprz. lampa błysk. WYŁ.
Red.czerw.oczu WYŁ.
Ust. zew. l. błyskow. (Ust.ur.zew.l.błyskow.)
Ust. zew. l. błyskow. (Ust.wł.zew.l.błysk.)
Balans bieli Automatyczne
Ust. prioryt. w AWB Standard.
DRO/Auto HDR Optymalizator D-Range: Auto.
Strefa twórcza Standard
Efekt wizualny WYŁ.
Profil zdjęcia WYŁ.
Powiększenie
Czas pow. ust. ostr. Bez ograniczeń
Pocz. powiększ. x1.0
AF z powiększen. WŁ.
Wspomaganie MF WŁ.
Ustawienie zarysu (Wyświetlanie zarysu) WYŁ.
Ustawienie zarysu (Poziom zarysu) Średni
Ustawienie zarysu (Kolor zarysu) Biały
Fot. z Anti-flicker. WYŁ.
Rejestracja twarzy
Prio. zarej. twarzy WŁ.

Ustawienia fotograf.2

Pozycje MENU  Domyślna wartość ustawienia Możliwość resetowania przy użyciu [Reset. ustawień aparatu]
Tryb ekspozycji Program Auto
Tryb ekspozycji Program Auto
Format pliku XAVC S HD
Ust. nagrywania (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K]) 30p 60M/25p 60M
Ust. nagrywania (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Ust. nagrywania (gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
Ust. zwol. i szyb. ( Ust. nagrywania) 30p/25p
Ust. zwol. i szyb. ( Liczba kl. na sek.) 120fps/100fps
Nagryw. proxy WYŁ.
Prędkość AF Normalna
Czułość śledz. AF Standardowy
Auto. wolna mig. WŁ.
Nagrywanie dźwięku WŁ.
Poz. nagryw. audio 26
Wyśw. poz. dźw. WŁ.
Czas przesył. audio Na żywo
Reduk. szumu wiatru WYŁ.
Wyświetl. znaku WYŁ.
Ustawienia znaku (Środek) WYŁ.
Ustawienia znaku (Nakierowanie) WYŁ.
Ustawienia znaku (Strefa bezpiecz.) WYŁ.
Ustawienia znaku (Ramka prowadząca) WYŁ.
Tryb kontrolki wideo Łącze zasilania
Film z migawką Wyłącz
Ciche fotografow. WYŁ.
El. pierw. kurt. mig. WŁ.
Wyzw.bez obiek. Aktywne
Wyzwal. bez karty Aktywne
SteadyShot WŁ.
Ustawie. SteadyShot (Regul. SteadyShot) Automatyczne
Ustawie. SteadyShot (Dł. ognisk. SteadyS.) (gdy w pozycji [Regul. SteadyShot] ustawiono opcję [Ręczny]) 8mm
Zoom
Ustawienie zoomu Tylko zoom optyczny
Obróć pierśc. zoomu Lewa(W)/Prawa(T)
Przycisk DISP (Monitor) Wyśw. wsz. info.
Przycisk DISP (Wizjer) Poziom
FINDER/MONITOR Automatyczne
L. kl. na sek. wizj. Standardowy
Ustawienia zebry (Wyświetlanie zebry) WYŁ.
Ustawienia zebry (Poziom zebry) 70
Linia siatki WYŁ.
Przew. ust. ekspozyc. WYŁ.
Wyś. podgl. na żywo Efekt ustawień Wł.
Długość zdjęć seryj. Nie wyświetlaj
Auto podgląd WYŁ.
Prz. Własne (Kółko sterujące) Nieustawiono
Prz. Własne (Własny przycisk 1) Balans bieli
Prz. Własne (Własny przycisk 2) Obszar ostrości
Prz. Własne (Własny przycisk 3) Tryb ostrości
Prz. Własne (Własny przycisk 4) Wybór obsł. dotyk.
Prz. Własne (Prz. środ. multiselek.) Standard. obsz. ostr.
Prz. Własne (Przycisk środkowy) AF priorytet oczu
Prz. Własne (Przycisk w lewo) Tryb pracy
Prz. Własne (Przycisk w prawo) ISO
Prz. Własne(Dolny przycisk) Nieustawiono
Prz. Własne (Funkcja przyc. AEL) Blokada AEL
Prz. Własne (Przycisk AF-ON) AF włączony
Prz. Własne (Przycisk blok. ostr.) Blokada fokusa
Prz. Własne (Kółko sterujące) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Własny przycisk 1) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Własny przycisk 2) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Własny przycisk 3) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Własny przycisk 4) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Prz. środ. multiselek.) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Przycisk środkowy) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Przycisk w lewo) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Przycisk w prawo) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Dolny przycisk) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Funkcja przyc. AEL) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Przycisk AF-ON) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Przycisk blok. ostr.) Tak jak Własne ()
Prz. Własne (Własny przycisk 1) Jak Własne (/)
Prz. Własne (Własny przycisk 2) Jak Własne (/)
Prz. Własne (Własny przycisk 3) Chroń
Prz. Własne (Przycisk Fn/ ) Wyślij do smartfona
Ustaw. menu funkcji
Nastawienie pokręt. Av Tv
Obróć Av/Tv Normalny
Pokrętło kompen. Ev WYŁ.
Przycisk MOVIE Zawsze
Blokada elem. steruj. WYŁ.
Sygnały audio WŁ.
Pierś. funkc.(obiekt.) Ostrość elektronicz.

Sieć

Aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji [Sieć], wybierz [Inicjuj] lub [Reset ustawień sieci]. Tym opcjom nie zostaną przywrócone wartości domyślne nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu].

Pozycje MENU  Domyślna wartość ustawienia
Fun. Wyśl. do smartf. (Wyślij do smartfona)
Fun. Wyśl. do smartf. ( Cel wysyłania) Tylko proxy
Wyślij do komputera
Fun. przesyłania FTP (Przesyłanie FTP)
Fun. przesyłania FTP (Wyświetl wynik FTP)
Fun. przesyłania FTP (Wybierz serwer FTP) Serwer FTP 1
Fun. przesyłania FTP (Serwer FTP 1)
Fun. przesyłania FTP (Serwer FTP 2)
Fun. przesyłania FTP (Serwer FTP 3)
Oglądaj przez TV
Steruj ze smartfonu (Steruj ze smartfonu) WYŁ.
Steruj ze smartfonu ( Połączenie)
Steruj ze smartfonu (Zawsze podłączony) WYŁ.
Tryb samolotowy WYŁ.
Ustawienia Wi-Fi (WPS przycisk)
Ustawienia Wi-Fi (Ust. punktu dostępu)
Ustawienia Wi-Fi (Wyśw. adres MAC)
Ustawienia Wi-Fi (Reset SSID/hasła)
Ustaw. Bluetooth (Funkcja Bluetooth) WYŁ.
Ustaw. Bluetooth (Parowanie)
Ustaw. Bluetooth (Wyświetl adres urz.)
Ust. łącza inf. o poł. (Łącze info. o położ.) WYŁ.
Ust. łącza inf. o poł. (Auto. akt. godziny) (gdy w pozycji [Łącze info. o położ.] ustawiono opcję [WŁ.]) WŁ.
Ust. łącza inf. o poł. (Auto. reg. obszaru) (gdy w pozycji [Łącze info. o położ.] ustawiono opcję [WŁ.]) WŁ.
Zd.st.przez Bluetooth WYŁ.
Edytuj nazwę urządz.
Importuj cert. gł.
Reset ustawień sieci

Odtwarzanie

Aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji [Odtwarzanie], wybierz [Inicjuj]. Tym opcjom nie zostaną przywrócone wartości domyślne nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu].

Pozycje MENU  Domyślna wartość ustawienia
Chroń
Obróć
Kasuj
Klasyfikacja
Ust. klas.(Prz. Włas.)
Określ wydruk
Kopiuj
Przechwyć zdjęcie
Powiększ
Pow. pocz. pow. Standardowe pow.
Pozyc. pocz. pow. Pozycja ostrości
Pokaz zdjęć (Powtórz) WYŁ.
Pokaz zdjęć (Interwał) 3 s
Wyb. nośnik odtw. Gniazdo 1
Tryb oglądania Widok daty
Indeks obrazów 9 obrazów
Wyświet. jako grupę WYŁ.
Obrót ekranu Automatyczne
Ust. prz. między obr. (Wybierz pokrętło) Pokrętło na przodzie
Ust. prz. między obr. (Met. prz. między obr.) Pojedynczo
Cią. odtw. dla int.
Pręd.odtw. dla int. 5

Ustawienia

Aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji [Ustawienia], wybierz [Inicjuj]. Tym opcjom nie zostaną przywrócone wartości domyślne nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu].

Pozycje MENU Domyślna wartość ustawienia
Jasność monitora Ręczny
Jasność wizjera Automatyczne
Temp. barw. wizjera ±0
Asysta wyś. Gamma WYŁ.
Nastaw. głośności 7
Potw.kasowania "Anuluj"pierw.
Jakość wyświetlania Standard.
Czas rozp. osz. ener. 1 min.
Temp. auto. wyłącz. Standardowy
Selektor NTSC/PAL
Czyszczenie
Obsługa dotykowa WYŁ.
Panel dot./Płyt. dot. Tylko panel dotykow.
Ustaw. płytki dotyk. (Obsł. w orient. pion.) WŁ.
Ustaw. płytki dotyk. (Tryb pozycji dotyku) Pozycja bezwzględna
Ustaw. płytki dotyk. (Obszar roboczy) 1/2 po prawej
Tr. demonstracyjny WYŁ.
Ustawienia TC/UB (Ust. wyświet. TC/UB) Licznik
Ustawienia TC/UB (TC Preset)
Ustawienia TC/UB (UB Preset)
Ustawienia TC/UB (TC Format) DF
Ustawienia TC/UB (TC Run) Rec Run
Ustawienia TC/UB (TC Make) Preset
Ustawienia TC/UB (UB Time Rec) WYŁ.
Zdalne sterow. IR WYŁ.
Ustawienia HDMI (Rozdzielczość HDMI) Automatyczne
Ustawienia HDMI ( Wyjście 24p/60p) 60p
Ustawienia HDMI (Wyśw. info. HDMI) Włączone
Ustawienia HDMI ( Wyjście TC) WYŁ.
Ustawienia HDMI ( Sterowanie REC) WYŁ.
Ustawienia HDMI (STER.PRZEZ HDMI) WŁ.
Wyb. wyjście 4K Karta pamięci+HDMI
Połączenie USB Automatyczne
Ustawienia USB LUN Wiele
Zasilanie USB WŁ.
Ust. Zdal. sterow. PC (Miej. doc. zapisu zdj.) Tylko PC
Ust. Zdal. sterow. PC (Zap. obr. RAW+J PC) RAW & JPEG
Język
Ust.daty/czasu
Nastawia region
Info. o pr. autorskich (Wp. info. o pr. autor.) WYŁ.
Info. o pr. autorskich (Ustaw nazwę fotogr.)
Info. o pr. autorskich (Ustaw pr. autorskie)
Info. o pr. autorskich (Wyśw. info. o pr. aut.)
Formatuj
Numer pliku Seryjny
Ustaw nazwę pliku DSC
Ust. nośnika nagr. (Prio. nośnika nagr.) Gniazdo 1
Ust. nośnika nagr. (Tryb nagrywania) Standard.
Ust. nośnika nagr. (Auto. przeł. nośnika) WYŁ.
Wybierz kat. NAGR.
Nowy katalog
Nazwa katalogu Forma standard
Odz. bazę dan. obr.*

* To nie jest wykonywane nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].

Wyś. miej. na karcie
Wersja
Reset ustawień

Moje menu

Aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji [Moje menu], wybierz [Inicjuj] lub [Usuń wszystko]. Tym opcjom nie zostaną przywrócone wartości domyślne nawet po wybraniu [Reset. ustawień aparatu].

Pozycje MENU Domyślna wartość ustawienia
Dodaj pozycję
Sortuje pozycję
Usuń pozycję
Usuń stronę
Usuń wszystko