Informacje o akumulatorze InfoLITHIUM

Do zasilania urządzenia można używać wyłącznie akumulatorów InfoLITHIUM z serii V. Akumulatory InfoLITHIUM z serii V są oznaczone symbolem .

Czym jest akumulator InfoLITHIUM?

 • InfoLITHIUM to akumulator litowo-jonowy z funkcjami wymiany informacji o warunkach pracy. Informacje te wymieniane są pomiędzy urządzeniem a zasilaczem sieciowym/ładowarką (sprzedawana oddzielnie).
 • Akumulator InfoLITHIUM oblicza zużycie energii w oparciu o warunki działania urządzenia i wyświetla czas pozostały do końca pracy (w minutach).

Ładowanie akumulatora

 • Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy naładować akumulator.
 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C aż do momentu zgaśnięcia lampki POWER/CHG (ładowanie). Ładowanie akumulatora w temperaturze spoza tego zakresu jest nieefektywne.
 • W następujących sytuacjach lampka POWER/CHG (ładowanie) miga podczas ładowania:
  • Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany.
  • Akumulator jest uszkodzony.
  • Temperatura akumulatora jest niska.
   Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w ciepłym miejscu.
  • Temperatura akumulatora jest wysoka.
   Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w chłodnym miejscu.

Efektywna eksploatacja akumulatora

 • W temperaturze otoczenia 10°C lub niższej wydajność akumulatora spada, a czas jego pracy ulega skróceniu. W takim przypadku wskazane jest skorzystanie z jednego z poniższych sposobów, aby zapewnić dłuższy czas eksploatacji akumulatora:
  • Umieścić akumulator w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać, i zamontować w urządzeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do filmowania.
  • Należy używać akumulatora o dużej pojemności: NP-FV100A (sprzedawany oddzielnie).
 • Częste korzystanie z monitora LCD, odtwarzanie, przewijanie do przodu i do tyłu powoduje szybsze rozładowanie akumulatora.
 • Po zakończeniu nagrywania lub odtwarzania w urządzeniu należy pamiętać o zamknięciu monitora LCD. Akumulator ulega rozładowaniu także w trybie gotowości do nagrywania oraz podczas pauzy w odtwarzaniu w urządzeniu.
 • Warto mieć przygotowane zapasowe akumulatory umożliwiające pracę w czasie 2- lub 3-krotnie dłuższym od przewidywanego. Przed przystąpieniem do właściwego nagrywania dobrze jest wykonać nagrania próbne.
 • Chronić akumulator przed dostępem wody. Akumulator nie jest odporny na działanie wody.

Informacje o wskaźniku naładowania akumulatora

 • Jeżeli akumulator jest bliski rozładowania, mimo że wskaźnik poziomu naładowania akumulatora sygnalizuje co innego, należy ponownie naładować akumulator do końca. Pozostały czas pracy akumulatora będzie wskazywany prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że czasami może nie być możliwe przywrócenie prawidłowego wskazania poziomu naładowania akumulatora, jeżeli będzie on przez dłuższy czas używany w wysokiej temperaturze, zostanie pozostawiony w stanie maksymalnego naładowania lub będzie często używany.
 • W zależności od warunków roboczych lub temperatury zewnętrznej, ikona sygnalizująca niski poziom naładowania akumulatora może migać nawet wówczas, gdy do całkowitego wyczerpania akumulatora pozostało jeszcze 20 minut.

Przechowywanie akumulatora

 • Jeżeli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przynajmniej raz do roku całkowicie go naładować i doprowadzić do jego rozładowania w urządzeniu, aby zachować jego sprawność. W celu przechowywania akumulator należy wyjąć z urządzenia i umieścić go w suchym, chłodnym miejscu.
 • Aby całkowicie rozładować akumulator tego urządzenia, należy wybrać opcję - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Oszczędz. energii] - [Wyłącz] i pozostawić urządzenie w trybie czuwania podczas nagrywania, dopóki zasilanie nie zostanie odłączone.

Okres eksploatacji akumulatora

 • Z biegiem czasu pojemność akumulatora maleje wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania. W przypadku, gdy czas pracy akumulatora pomiędzy kolejnymi cyklami ładowania ulegnie znacznemu skróceniu, może być konieczna wymiana akumulatora na nowy.
 • Długość okresu eksploatacji akumulatora zależy od sposobu jego przechowywania, warunków pracy i otoczenia.