Rejestrowanie przy użyciu tego urządzenia i innych kamer za pomocą funkcji sterowania wieloma kamerami

Ta funkcja pozwala na jednoczesne rejestrowanie obrazów przy użyciu tego urządzenia i kilku kamer Action Cam, które obsługują funkcję połączenia kilku kamer, poprzez podłączenie ich do sieci Wi-Fi. Za pomocą tego urządzenia można również wykonać niektóre podstawowe czynności przy użyciu podłączonych kamer, takie jak konfigurowanie ustawień.

Zarejestrowane obrazy mogą być edytowane za pomocą aplikacji PlayMemories Home, w tym można tworzyć klipy PinP (obraz w obrazie; obraz z wstawionym oknem innego obrazu).

 1. Należy podłączyć to urządzenie i inne kamery za pomocą sieci Wi-Fi.

  A: To urządzenie

  B: Tryby fotografowania ( Film, Zdjęcie, Fotogr. z interw., Audio) połączonych kamer

  C: Różne ustawienia podłączonych kamer

 2. Wybierz wyświetlane ikony, takie jak , lub pokazane w sekcji B na rysunku powyżej, wybierz , a następnie skonfiguruj żądane ustawienia dla każdej podłączonej kamery.
  • Pośród pozycji menu opisanych w sekcji „Elementy menu, które można ustawić” wyświetlone zostaną tylko te elementy, które można skonfigurować na podłączonej kamerze.
  • Status wybranej kamery można sprawdzić na monitorze LCD tego urządzenia.
 3. Naciśnij przycisk START/STOP na tym urządzeniu.
  • Wszystkie urządzenia podłączone do tego urządzenia rozpoczną nagrywanie. Ikona będzie wyświetlana pośród ikon tego urządzenia i na kamerach, które nagrywają filmy. (*)
  • Wybierając podczas nagrywania ikony , lub ikony pokazane w sekcji B na rysunku powyżej, można sprawdzić obrazy rejestrowane przy użyciu podłączonych kamer na monitorze LCD tego urządzenia.
  • Przycisku PHOTO lub dźwigni regulacji zbliżenia tego urządzenia można użyć nawet podczas rejestrowania za pomocą funkcji sterowania wieloma kamerami.

  * W przypadku niektórych modeli pewne wskaźniki mogą nie być wyświetlane.

 4. Naciśnij przycisk START/STOP na tym urządzeniu.
  • Nagrywanie zostanie zakończone.

Elementy menu, które można ustawić

[Przeł. podł. urządz.] (wyświetlane, gdy podłączona jest jedna kamera)
Odłącza aktualnie podłączoną kamerę i wybiera inne urządzenie.
[Zarejes. podł. urządz.] (wyświetlane, gdy podłączonych jest kilka kamer)
Rejestruje kamery, które nie zostały jeszcze zarejestrowane.
[Tryb fotografowania]
Wybiera tryb fotografowania dla podłączonej kamery (dla jednej kamery, gdy tylko jedna kamera jest podłączona, oraz dla wszystkich kamer, gdy podłączonych jest kilka kamer).
[ Film]: Nagrywanie filmów.
[ Zdjęcie]: Robienie zdjęć.
[ Fotogr. z interw.]: Kontynuuje rejestrowanie zdjęć w regularnych odstępach czasu.
[ Audio]: Nagrywanie tylko dźwięku.

[Ustawienia fotograf.]

Ustawienia nagrywania filmu (wyświetlane, gdy podłączona jest jedna kamera i tryb fotografowania ustawiony jest na [ Film])
Można skonfigurować ustawienia nagrywania filmów dla podłączonej kamery.
[Tryb nagrywania]: Ustawia jakość obrazu filmu.
[ SteadyShot]: Aktywuje funkcję redukcji drgań kamery.
[ Kąt nagrywania]: Ustawia kąt nagrywania.
[Odbij]: Określa, czy rejestrowane obrazy mają być odbite w pionie.
[ Format pliku]: Ustawia format pliku nagrywanych filmów.
Ustawienia fotografowania (wyświetlane, gdy podłączona jest jedna kamera i tryb fotografowania ustawiony jest na [ Zdjęcie])
Można skonfigurować ustawienia fotografowania dla podłączonej kamery.
[Odbij]: Określa, czy rejestrowane obrazy mają być odbite w pionie.
[ Tryb pracy]: Ustawia metodę fotografowania ciągłego.
[ Interwał fotograf.]: Ustawia interwał fotografowania ciągłego.
[ Samowyzw.]: Ustawia samowyzwalacz.
Ustawienia fotografowania w odstępach czasu (wyświetlane, gdy podłączona jest jedna kamera i tryb fotografowania ustawiony jest na [ Fotogr. z interw.])
Można ustawić interwał dla kolejnych zdjęć trybu fotografowania w odstępach czasu.
[Odbij]: Określa, czy rejestrowane obrazy mają być odbite w pionie.
[ Interwał fotograf.]: Ustawia interwał (w sekundach) z jakim wykonywane są zdjęcia.
Ustawienia podłączanego urządzenia (wyświetlane, gdy podłączona jest jedna kamera)
Można skonfigurować ustawienia podłączonej kamery.
[Brzęczyk]: Ustawia, czy generowane mają być dźwięki obsługi.

Uwaga

 • Wyświetlane ikony różnią się w zależności od stanu podłączonych kamer.
 • W zależności od podłączonej kamery, jej monitor LCD może być wyłączony, lub możliwość sterowania nią może stać się niedostępna.
 • Wyświetlone zostaną elementy menu, które można skonfigurować na podłączonej kamerze.
 • Nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone, gdy podłączona kamera będzie nagrywała, podłączona kamera będzie kontynuować nagrywanie.
 • W czasie połączenia nie można wybrać opcji (Podgląd obrazów) lub [TRYB] ani na tym urządzeniu, ani na podłączonej kamerze.
 • Obrazy zarejestrowane na podłączonej kamerze nie mogą zostać przesłane za pomocą złącza wyjścia dźwięku lub wyjścia HDMI.
 • Jeśli połączenie pomiędzy tym urządzeniem a innymi kamerami zostanie przerwane podczas rejestrowania, połączenie zostanie automatycznie nawiązane ponownie. Nawet jeśli rejestrowanie na tym urządzeniu zostanie zakończone przed zakończeniem ponownego nawiązywania połączenia, podłączona ponownie kamera będzie kontynuowała rejestrowanie.
 • Tryb fotografowania można wybrać na podłączonej kamerze, ale nie na tym urządzeniu.
 • Po naciśnięciu przycisku PHOTO na tym urządzeniu, inne podłączone kamery zostaną ustawione w trybie fotografowania i zrobią zdjęcie. Za pomocą tego urządzenia nie można robić zdjęć.
 • Ta funkcja działa tylko w przypadku sieci Wi-Fi, dlatego pomiędzy momentem rozpoczęcia/zakończenia nagrywania filmu przez to urządzenie a momentem rozpoczęcia/zakończenia nagrywania filmu przez urządzenia podłączone występuje pewne opóźnienie.
 • Górna granica czasu nagrywania dla tej funkcji są następujące.

  Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K], [ Szybkość klatek] zostanie ustawiona na [30p]: 3 godz. 23 min

  Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S HD], [ Szybkość klatek] zostanie ustawiona na [30p]/[25P]: 6 godz. 31 min

  Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S HD], [ Szybkość klatek] zostanie ustawiona na [60p]/[50P]: 3 godz. 15 min

Wskazówka

 • Status podłączonej kamery wyświetlany jest w czasie rzeczywistym na monitorze LCD tego urządzenia.
 • Można operować zbliżeniem wybranej kamery za pomocą , lub ikon wyświetlanych w sekcji (B) przy użyciu dźwigni regulacji zbliżenia tego urządzenia.