Łączenie tego urządzenia z kamerą przy użyciu funkcji sterowania wieloma kamerami (Połącz. pojedyncze)

To urządzenie można połączyć z pojedynczą kamerą (Handycam lub Action Cam), którą wyposażono w funkcję Sony Wi-Fi. Po połączeniu za pomocą funkcji Wi-Fi można sterować tą kamerą za pomocą tego urządzenia.

 1. Włącz zasilanie aparatu, z którym chcesz się połączyć i ustaw go w trybie gotowości na połączenie Wi-Fi.
  • Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
 2. Włącz to urządzenie, a następnie wybierz kolejno - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Us. ster. wieloma ap.] - [Połącz. pojedyncze].
 3. Wybierz opcję - [Sieć bezprzewodowa] - [ Funkcja] - [Ster. wieloma aparat.].
  • Wyświetlona zostanie lista nazw SSID, z którymi można się połączyć.
 4. Wybierz SSID w aparacie, z którym chcesz się połączyć.
  • Rejestracja została zakończona.

Uwaga

 • To urządzenie wyświetla ciąg znaków, usuwając „DIRECT-” z nazwy SSID aparatu, z którym chcesz się połączyć, jako nazwę SSID aparatu.
 • Podczas używania funkcji sterowania wieloma aparatami w tym urządzeniu, urządzenie to powinno być połączone wyłącznie z aparatem, z którym chcesz się połączyć za pomocą Wi-Fi, a nie przy użyciu innych punktów dostępowych Wi-Fi. W przypadku podjęcia decyzji o połączeniu tego urządzenia z innymi punktami dostępowymi Wi-Fi, użytkownik robi to na własną odpowiedzialność. Ktoś może uzyskać niepowołany dostęp do tego urządzenia, a wszystkie przesyłane informacje mogą zostać przechwycone.