Łączenie tego urządzenia z więcej niż jedną kamerą przy użyciu funkcji sterowania wieloma kamerami (Połączenie wielokr.)

To urządzenie można połączyć z kilkoma kamerami Action Cam, które obsługują połączenie z kilkoma kamerami za pośrednictwem funkcji Wi-Fi. Po połączeniu za pomocą funkcji Wi-Fi można sterować tymi kamerami Action Cam za pomocą tego urządzenia. To urządzenie można połączyć tylko z jedną kamerą w ramach jednej operacji.
Aby połączyć się z inną kamerą, spróbuj to zrobić po zakończeniu połączenia z pierwszą kamerą.

 1. Włącz zasilanie kamer, z którymi chcesz się połączyć i ustaw je w trybie gotowości na połączenie Wi-Fi.
  • Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi kamer.
 2. Włącz to urządzenie, a następnie wybierz kolejno - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Us. ster. wieloma ap.] - [Połączenie wielokr.].
 3. Wybierz opcję - [Sieć bezprzewodowa] - [ Funkcja] - [Ster. wieloma aparat.].
 4. Wybierz .
 5. Wybierz [Zarejes. podł. urządz.].
  • Urządzenie to przejdzie do stanu oczekiwania na rejestrację (stan oczekiwania na rejestrację kończy się po upływie około 2 minut).
 6. Wykonaj operację podłączania na kamerze, którą chcesz połączyć z tym urządzeniem.
  • Szczegółowe informacje na temat połączenia Wi-Fi można znaleźć w instrukcji obsługi kamer.
 7. Wybierz przycisk [OK] po jego wyświetleniu na ekranie urządzenia, aby zakończyć rejestrację.
 8. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdej kamery, którą chcesz podłączyć.

Uwaga

 • To urządzenie nie jest w stanie połączyć się z kilkoma kamerami Handycam.
 • W tym urządzeniu można zarejestrować maksymalnie pięć kamer (kompatybilnych z funkcją sterowania wieloma kamerami).
 • Czynności w krokach 4 - 8 są konieczne tylko przy pierwszej rejestracji.
 • Zmień ustawienia kamery, z którą chcesz się połączyć, przed zakończeniem stanu oczekiwania na rejestrację w tym urządzeniu.
 • To urządzenie wyświetla ciąg znaków, usuwając „DIRECT-” z nazwy SSID aparatu, z którym chcesz się połączyć, jako nazwę SSID aparatu.