Informacje diagnostyczne

W przypadku pojawienia się wskaźników na monitorze LCD lub w wizjerze (modele z wizjerem), konieczne jest przeprowadzenie poniższych czynności sprawdzających. Jeżeli problem nie ustępuje mimo kilkakrotnych prób jego usunięcia, należy skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. Kontaktując się z wyżej wymienionymi, należy podać wyświetlany na monitorze LCD pełny kod błędu rozpoczynający się od liter C lub E.

Pojawieniu się na monitorze LCD ważnych wskaźników ostrzegawczych może towarzyszyć melodia.

C:(lub E:) : (Informacje diagnostyczne)

C:04:

Nie jest używany wyznaczony akumulator. Należy się upewnić, że używany jest wyznaczony akumulator.

Podłączyć prawidłowo wtyk napięcia stałego zasilacza sieciowego do gniazda DC IN urządzenia.

C:06:

Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu.

C:13: / C:32:

Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć ponownie urządzenie do źródła zasilania i spróbować ją uruchomić.

E: :

Wykonać czynności od 2 w części „W razie wystąpienia problemów”.

(Ostrzeżenie związane ze stanem naładowania akumulatora)

Akumulator jest prawie zużyty.

W zależności od warunków pracy lub stanu akumulatora, wskaźnik może zacząć migać nawet wówczas, gdy do całkowitego wyczerpania akumulatora pozostanie nawet około 20 minut.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący temperatury tego urządzenia/akumulatora)

Temperatura urządzenia/akumulatora jest wysoka. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż temperatura urządzenia/akumulatora spadnie.

(Wskaźnik ostrzegawczy związany z kartą pamięci)

Wolne miganie

Kończy się wolne miejsce do zapisu obrazów.

Nie włożono karty pamięci.

Szybkie miganie

Brak wystarczającej ilości wolnego miejsca do nagrywania obrazów. Po zapisaniu obrazów na innych nośnikach należy usunąć zbędne obrazy lub sformatować kartę pamięci.

Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych, wybierając opcję - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Napr. danych obrazu] - nośnik zapisu.

Karta pamięci jest uszkodzona.

W przypadku nagrywania filmu, gdy opcja [ Tryb NAGR] jest ustawiona na [100Mbps ], należy użyć karty pamięci SDXC UHS-I U3 lub szybszej.

(Wskaźniki ostrzegawcze związane z formatowaniem karty pamięci)

Karta pamięci jest uszkodzona.

Karta pamięci nie została prawidłowo sformatowana.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący niezgodną kartę pamięci)

Włożono niezgodną kartę pamięci.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący zabezpieczenie karty pamięci przez zapisem)

Karta pamięci jest chroniona przed zapisem.

Dostęp do karty pamięci został ograniczony z poziomu innego urządzenia.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący urządzenia zewnętrznego)

Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdź plik bazy danych, wybierając opcję - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Napr. danych obrazu] - nośnik zapisu.

Urządzenie zewnętrzne jest uszkodzone.

(Wskaźniki ostrzegawcze związane z formatowaniem urządzenia zewnętrznego)

Urządzenie zewnętrzne jest uszkodzone.

Urządzenie zewnętrzne nie zostało prawidłowo sformatowane.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery)

Występują poruszenia obrazu spowodowane niestabilnym ustawieniem urządzenia. Podczas filmowania należy trzymać urządzenie oburącz. Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania urządzenia mimo wszystko nie zniknie.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący zapisu zdjęć)

Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji przetwarzania danych. Odczekać chwilę i ponowić nagrywanie.

Sytuacje, w których nie można robić zdjęć podczas nagrywania filmów:

  • Po ustawieniu opcji [ Tryb NAGR] na [60p Jakość ] (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)/[50p Jakość ] (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i), [Najwyż. jakość ].
  • Gdy wybrany zostanie element opcji [Efekt wizualny].
  • Po ustawieniu opcji [ SteadyShot] na [Inteligentne aktyw.].
  • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K] i [ Tryb NAGR] na [100Mbps ].
  • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K] i [NAGR. podw. wideo] na [Włącz].