TC/UB (Kod czasowy/bit użytkownika)

Można rejestrować kod czasowy (TC) i bit użytkownika (UB) w postaci danych dołączonych do obrazów.

Czym jest kod czasowy?

Kod czasowy to funkcja, która pomaga w zaawansowanej edycji obrazu poprzez rejestrowanie informacji o godzinach/minutach/sekundach/klatkach w danych obrazu przez czas trwania nagrywania.

Czym jest bit użytkownika?

Przy użyciu bitu użytkownika można rejestrować dowolne informacje, takie jak data/czas/numer sceny (liczba składająca się z 8 cyfr szesnastkowych). Bit użytkownika jest przydatny podczas edycji filmu składającego się z obrazów zarejestrowanych przy pomocy wielu kamer.

 1. - [Konfiguracja] - [ TC/UB] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

TC/UB Disp:

Ustawia wyświetlanie licznika, kodu czasowego i bitu użytkownika.

TC Preset:

Ustawia kod czasowy.

UB Preset:

Ustawia bit użytkownika.

TC Format: (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)

Ustawia metodę nagrywania kodu czasowego.

TC Run:

Ustawia format licznika kodu czasowego.

TC Make:

Ustawia format nagrywania kodu czasowego na nośniku nagrywania.

UB Time Rec:

Ustawia, czy czas ma być nagrywany jako bit użytkownika.

Ustawianie kodu czasowego (TC Preset)

- [Konfiguracja] - [ TC/UB] - [TC Preset] - żądana wartość.

 • Kod czasowy można ustawić w następującym zakresie.
  • Gdy szybkość klatek jest ustawiona na 30p lub 60p (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i):

   00:00:00:00 - 23:59:59:29

   Gdy szybkość klatek jest ustawiona na 25p lub 50p (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i):

   00:00:00:00 - 23:59:59:24

  • Gdy szybkość klatek jest ustawiona na 24p, można ustawić ostatnie 2 cyfry kodu czasowego na wartość w zakresie od 0 do 23, będącą wielokrotnością cyfry 4.

Resetowanie kodu czasowego

- [Konfiguracja] - [ TC/UB] - [TC Preset] - [ZERUJ].

 • Można również zresetować kod czasowy  (00:00:00:00), wybierając opcję [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Inicjalizuj] lub używając pilota zdalnego sterowania RMT-VP1K (sprzedawany oddzielnie).

Ustawianie bitu użytkownika (UB Preset)

- [Konfiguracja] - [ TC/UB] - [UB Preset] - żądana wartość.

 • Bit użytkownika można ustawić w następującym zakresie.
  • 00 00 00 00 - FF FF FF FF

Resetowanie bitu użytkownika

- [Konfiguracja] - [ TC/UB] - [UB Preset] - [ZERUJ].

 • Można również zresetować bit użytkownika, wybierając opcję [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Inicjalizuj].

Wybieranie metody nagrywania kodu czasowego (TC Format)

- [Konfiguracja] - [ TC/UB] - [TC Format] - żądane ustawienie.

 • DF: Nagrywa kod czasowy z kompensowaniem przerw powstających w rzeczywistym czasie nagrywania. (Metoda pominiętej klatki*)
 • NDF: Nagrywa kod czasowy bez kompensowania przerw powstających w rzeczywistym czasie nagrywania. (Metoda niepominiętej klatki)

* Gdy szybkość klatek jest ustawiona na 30p lub 60p dla systemu telewizji kolorowej NTSC, kod czasowy bazuje na 30 lub 60 klatkach na sekundę. Jednak podczas długotrwałego nagrywania powstają przerwy w rzeczywistym czasie nagrywania, ponieważ rzeczywista częstotliwość sygnału obrazu NTSC wynosi 29,97 klatek na sekundę. Pominięta klatka koryguje tę przerwę, aby zrównać kod czasowy i rzeczywisty czas. W przypadku pominiętej klatki pierwsze 2 numery klatki (dla 30p, 4 numery dla 60p) są usuwane co minutę, z wyjątkiem co dziesiątej minuty. Kod czasowy bez tej korekty nazywany jest niepominiętą klatką.

Wybieranie sposobu zwiększania kodu czasowego (TC Run)

- [Konfiguracja] - [ TC/UB] - [TC Run] - żądane ustawienie.

 • Rec Run: Zwiększa kod czasowy podczas nagrywania filmu. Wybierz to ustawienie, aby nagrywać kod czasowy od ostatniego kodu czasowego z poprzedniego nagrania.

  Nawet jeśli kod czasowy zostanie zwiększony w trybie [Rec Run], kod czasowy może nie zostać nagrany sekwencyjnie, jeśli nośnik zapisu zostanie usunięty.

 • Free Run: Zwiększa kod czasowy niezależnie od działania kamery.

Wybieranie metody nagrywania kodu czasowego na nośniku zapisu (TC Make)

- [Konfiguracja] - [ TC/UB] - [TC Make] - żądane ustawienie.

 • Preset: Nagrywa nowo ustawiony kod czasowy na nośniku zapisu.
 • Regenerate: Odczytuje ostatni kod czasowy z poprzedniego nagrania z nośniku zapisu i nagrywa nowy kod czasowy sekwencyjnie od ostatniego kodu czasowego.

Uwaga

 • Ustawień kodu czasowego/bitu użytkownika nie można ustawić, gdy opcja [Tryb fotografowania] jest ustawiona na [Zdjęcie] lub [Rej. zdjęć poklatkow.].
 • Opcja [TC Run] dla kodu czasowego/bitu użytkownika jest na stałe ustawiona na [Rec Run], gdy używana jest opcja [Płynne wolne NAGR] lub [Zdjęcie golfowe].
 • Opcja [TC Format]  jest na stałe ustawiona na [NDF] (metoda niepominiętej klatki), gdy opcja [ Szybkość klatek jest ustawiona na [24p].
 • Kod czasowy lub bit użytkownika nie są nagrywane na filmach MP4 nagrywanych jednocześnie, gdy opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz].