แสดงข้อมูล HDMI

เลือกว่าจะแสดงข้อมูลการถ่ายบนทีวีหรืออุปกรณ์จอภาพหรือไม่ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยใช้สายสัญญาณ HDMI (แยกจำหน่าย)

  1. MENU (ตั้งค่า) → [สัญญาณออกนอก][แสดงข้อมูล HDMI] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงข้อมูลถ่ายภาพบนหน้าจอทีวี
ภาพที่บันทึกและข้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนหน้าจอทีวี โดยไม่แสดงอะไรบนจอภาพของกล้อง
ปิด:
ไม่แสดงข้อมูลถ่ายภาพบนหน้าจอทีวี
เฉพาะภาพที่บันทึกเท่านั้นที่จะแสดงบนหน้าจอทีวี ขณะที่ภาพที่บันทึกและข้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนจอภาพของกล้อง