ย่านความถี่ Wi-Fi (รุ่นที่รองรับ 5 GHz)

ตั้งค่าย่านความถี่สำหรับการสื่อสารด้วย Wi-Fi [5GHz] มีความเร็วในการสื่อสารเร็วกว่าและมีการถ่ายโอนข้อมูลที่คงที่กว่า [2.4GHz]การตั้งค่า [ย่านความถี่ Wi-Fi] จะส่งผลถึงการถ่ายโอนข้อมูลกับสมาร์ทโฟน การควบคุมจากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน และฟังก์ชั่นควบคุมระยะไกลด้วย PC ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

  1. MENU(เครือข่าย) → [Wi-Fi][ย่านความถี่ Wi-Fi] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

2.4GHz/5GHz

หมายเหตุ

  • หากมีจุดเชื่อมต่อทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz ที่มี SSID และรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลเดียวกัน จุดเชื่อมต่อที่มีสัญญาณวิทยุแรงกว่าจะปรากฏขึ้น