LAN มีสาย(USB-LAN)

กำหนดค่าระบบ LAN แบบใช้สายท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายผ่าน LAN แบบผ่านสายได้ โดยการต่ออะแดปเตอร์แปลง USB-LAN ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดเข้ากับขั้วต่อ USB Type-C ของผลิตภัณฑ์นี้

  1. MENU(เครือข่าย) → [LAN มีสาย] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ตั้งค่า IP Address:
ตั้งว่าจะกำหนดที่อยู่ IP สำหรับระบบ LAN แบบใช้สายโดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง ([อัตโนมัติ]/[แมนนวล])
แสดงข้อมูล LAN มีสาย:
แสดงข้อมูล LAN แบบใช้สายสำหรับกล้องนี้ เช่น ที่อยู่ MAC หรือที่อยู่ IP


IP Address:
หากท่านใส่ที่อยู่ IP ด้วยตัวเอง ให้ใส่ที่อยู่ที่กำหนดไว้
Subnet Mask/เกตเวย์เริ่มต้น/เซิร์ฟเวอร์Primary DNS/เซิร์ฟเวอร์ Second DNS:
ถ้าท่านตั้งค่า [ตั้งค่า IP Address] ไว้ที่ [แมนนวล] ให้ใส่ที่อยู่แต่ละแห่งตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน

คำแนะนำ

  • ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตระดับกิกะบิตสำหรับการเชื่อมต่อกับ USB Type-C

หมายเหตุ

  • การใช้อะแดปเตอร์แปลง USB-LAN บางชนิดอาจทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง