NR ที่ชัตเตอร์ช้า

ภาพนิ่ง

เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ 1 วินาทีหรือนานกว่า (ถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์ช้า) ระบบลดจุดรบกวนจะเปิดทำงานเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เปิดชัตเตอร์ เมื่อเปิดฟังก์ชั่นนี้ จุดรบกวนที่มักปรากฏที่ความเร็วชัตเตอร์ช้า จะลดลง

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][NR ที่ชัตเตอร์ช้า] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ทำการลดจุดรบกวนเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เปิดชัตเตอร์ ขณะกำลังลดจุดรบกวน ข้อความจะปรากฏและท่านจะไม่สามารถทำการถ่ายภาพ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเน้นคุณภาพของภาพ
ปิด:
ไม่เปิดระบบลดจุดรบกวน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ความสำคัญกับจังหวะเวลาถ่ายภาพ

หมายเหตุ

  • [NR ที่ชัตเตอร์ช้า] ใช้งานไม่ได้ เมื่อตั้ง [ชนิดของชัตเตอร์] ไว้ที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ]
  • การลดจุดรบกวนอาจไม่ทำงานแม้เมื่อตั้งค่า [NR ที่ชัตเตอร์ช้า] ไปที่ [เปิด] ในสถานการณ์ต่อไปนี้
    • [โหมดขับเคลื่อน] ถูกตั้งไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] หรือ [คร่อมต่อเนื่อง]
  • ไม่สามารถตั้งค่า [NR ที่ชัตเตอร์ช้า] ไปที่ [ปิด] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
    • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]