รีโมทควบคุมBluetooth

ท่านสามารถใช้งานกล้องโดยใช้รีโมทคอนโทรล Bluetooth (แยกจำหน่าย)

เลือก MENU (เครือข่าย) → [Bluetooth][ฟังก์ชั่น Bluetooth][เปิด] ไว้ล่วงหน้า โปรดดูที่คําแนะนําการใช้งานรีโมทคอนโทรล Bluetooth

 1. ที่กล้อง ให้เลือก MENU (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][รีโมทควบคุมBluetooth][เปิด]
  • หากไม่มีอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่กับกล้องอยู่ในขณะนั้น หน้าจอสำหรับการจับคู่ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏขึ้น
 2. ที่กล้อง ให้เลือก MENU (เครือข่าย) → [Bluetooth][การจับคู่] เพื่อแสดงหน้าจอสำหรับการจับคู่
 3. ในรีโมทคอนโทรล Bluetooth ให้ทำการจับคู่
  • ดูรายละเอียดได้จากคําแนะนําการใช้งานของรีโมทคอนโทรล Bluetooth
 4. ในกล้อง เลือก [ตกลง] บนหน้าจอยืนยันสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth
  • การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถใช้งานกล้องจากรีโมทคอนโทรล Bluetooth ได้แล้ว เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องกับรีโมทคอนโทรล Bluetooth อีกครั้งในอนาคตโดยการตั้งค่า [รีโมทควบคุมBluetooth] เป็น [เปิด]

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล Bluetooth
ปิด:
ปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล Bluetooth

คำแนะนำ

 • การเชื่อมต่อ Bluetooth จะใช้งานได้ขณะที่ท่านใช้กล้องโดยใช้รีโมทคอนโทรล Bluetooth เท่านั้น

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านลบการตั้งค่ากล้อง ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบด้วย ในการใช้รีโมทคอนโทรล Bluetooth ให้ทำการจับคู่อีกครั้ง
 • หากการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่เสถียร ให้นำสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เช่น คนหรือวัตถุโลหะ ที่อยู่ระหว่างกล้องกับรีโมทคอนโทรล Bluetooth ที่จับคู่ออกจากบริเวณนั้น
 • ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อตั้งค่า [รีโมทควบคุมBluetooth] เป็น [เปิด]
  • การเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งกับสมาร์ทโฟน
  • รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
  • โหมดประหยัดพลังงาน
 • หากฟังก์ชั่นทำงานไม่ถูกต้อง ให้ดูหมายเหตุต่อไปนี้และทำการจับคู่อีกครั้ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth
  • ยืนยันว่า [โหมดเครื่องบิน] สำหรับกล้องถูกตั้งค่าไปที่ [ปิด]
  • ดำเนินการ [รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย] ของกล้อง