เครื่องชาร์จ USB

ตั้งว่าจะจ่ายพลังงานผ่านสาย USB หรือไม่เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB

  1. MENU (ตั้งค่า) → [USB][เครื่องชาร์จ USB] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
จ่ายพลังงานให้ผลิตภัณฑ์ผ่านสาย USB เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปิด:
จะไม่มีการจ่ายไฟให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือในกรณีที่คล้ายกัน


การทำงานที่สามารถใช้ได้ขณะจ่ายไฟเลี้ยงผ่านสาย USB

ตารางต่อไปนี้แสดงการทำงานที่สามารถใช้ได้/ไม่สามารถใช้ได้ขณะจ่ายไฟเลี้ยงผ่านสาย USB

การทำงาน สามารถใช้ได้/ไม่สามารถใช้ได้
การถ่ายภาพ ใช้งานได้
การเปิดดูภาพ ใช้งานได้
การเชื่อมต่อ Wi-Fi/NFC/Bluetooth ใช้งานได้
การชาร์จแบตเตอรี่ ใช้งานไม่ได้
การเปิดใช้งานกล้องโดยไม่มีแบตเตอรี่ใส่อยู่ ใช้งานไม่ได้

หมายเหตุ

  • ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในผลิตภัณฑ์เพื่อจ่ายพลังงานผ่านสาย USB
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถรับไฟจ่ายผ่านขั้วต่อ Multi/Micro USB ได้ ให้ใช้ขั้วต่อ USB Type-C