เลือกโฟลเดอร์ REC

หากตั้งค่า [ชื่อโฟลเดอร์] ภายใต้ [ตั้งค่าไฟล์/โฟลเดอร์] ไว้ที่ [รูปแบบปกติ] และมี 2 โฟลเดอร์ขึ้นไป ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ในการ์ดหน่วยความจำที่จะบันทึกภาพได้

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ไฟล์][เลือกโฟลเดอร์ REC] → โฟลเดอร์ที่ต้องการ

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถเลือกโฟลเดอร์เมื่อตั้งค่า [ชื่อโฟลเดอร์] ภายใต้ [ตั้งค่าไฟล์/โฟลเดอร์] ไว้ที่ [รูปแบบวันที่]
  • หากตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ภายใต้ [ตั้งค่าสื่อบันทึก] ไว้ที่ค่าอื่นซึ่งไม่ใช่ [ปกติ] ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ร่วมในการ์ดหน่วยความจำทั้งสองอันได้เท่านั้น ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ร่วม ท่านสามารถสร้างได้โดยใช้ [แฟ้มภาพใหม่]