ความเร็วการซูม (รีโมทคอนโทรล) (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าความเร็วการซูมเมื่อทำการซูมโดยใช้รีโมทคอนโทรล (แยกจำหน่าย) หรือ [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] การตั้งค่านี้สามารถตั้งสำหรับสถานะพร้อมถ่ายภาพและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแยกกันได้

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ซูม][ ความเร็วการซูม] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ชนิดความเร็ว:
กำหนดว่าจะล็อคความเร็วการซูมหรือไม่ ([หลายระดับ]/[คงที่])
ความเร็วคงที่ :
กำหนดความเร็วการซูมในระหว่างสถานะพร้อมถ่ายภาพ เมื่อตั้งค่า [ชนิดความเร็ว] เป็น [คงที่] (1 (ช้า) ถึง 8 (เร็ว))
ความเร็วคงที่ :
กำหนดความเร็วการซูมในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อตั้งค่า [ชนิดความเร็ว] เป็น [คงที่] (1 (ช้า) ถึง 8 (เร็ว))

คำแนะนำ

  • เมื่อตั้งค่า [ชนิดความเร็ว] เป็น [หลายระดับ] การกดก้านปรับซูมที่รีโมทคอนโทรลจะเป็นการเพิ่มความเร็วการซูม (รีโมทคอนโทรลบางรุ่นไม่รองรับการซูมแบบปรับได้)
  • ถ้าตั้งค่า [ชนิดความเร็ว] เป็น [คงที่] ตั้งค่าความเร็วสูงสำหรับ [ความเร็วคงที่]และตั้งค่าความเร็วต่ำสำหรับ [ความเร็วคงที่]จะสามารถเปลี่ยนมุมมองภาพได้อย่างรวดเร็วในระหว่างสถานะพร้อมถ่ายภาพ และเปลี่ยนอย่างช้าๆ ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

  • ถ้าท่านเพิ่มความเร็วการซูม เสียงการทำงานของระบบซูมอาจถูกบันทึก