ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง

ภาพนิ่ง

ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่งติดต่อกันได้อัตโนมัติด้วยการถ่ายภาพช่วงเวลา และจำนวนภาพถ่ายที่ท่านตั้งไว้ล่วงหน้า (ถ่ายภาพช่วงเวลา) สำหรับกล้องนี้ ท่านไม่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่งที่ได้จากการถ่ายภาพช่วงเวลา

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง][ถ่ายภาพช่วงเวลา][เปิด]
 2. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง] → เลือกรายการที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
 3. กดปุ่มชัตเตอร์

  เมื่อเวลาที่ตั้งไว้สำหรับ [เวลาเริ่มการถ่ายภาพ] ได้ผ่านไป การถ่ายภาพจะเริ่มขึ้น

  • เมื่อจำนวนภาพถ่ายที่ตั้งไว้สำหรับ [จำนวนการถ่ายภาพ] เสร็จสมบูรณ์ กล้องจะกลับไปยังหน้าจอพร้อมใช้งานสำหรับการถ่ายภาพช่วงเวลา

รายละเอียดรายการเมนู

ถ่ายภาพช่วงเวลา:
ตั้งค่าว่าจะทำการถ่ายภาพช่วงเวลาหรือไม่ ([ปิด]/[เปิด])
เวลาเริ่มการถ่ายภาพ:
ตั้งเวลาตั้งแต่เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์จนถึงเวลาที่การถ่ายภาพช่วงเวลาเริ่มขึ้น (1 วินาที ถึง 99 นาที 59 วินาที)
ช่วงเวลาถ่ายภาพ:
ตั้งช่วงเวลาการถ่ายภาพ (เวลาจากตอนที่การเปิดรับแสงหนึ่งเริ่มขึ้นจนถึงการเปิดรับแสงสำหรับภาพถ่ายถัดไปเริ่มขึ้น) (1 วินาที ถึง 60 วินาที)
จำนวนการถ่ายภาพ:
ตั้งจำนวนภาพถ่ายสำหรับการถ่ายภาพช่วงเวลา (1 ภาพ ถึง 9999 ภาพ)
ความไวติดตาม AE:
ตั้งความไวในการติดตามของระดับแสงอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงความสว่างระหว่างการถ่ายภาพช่วงเวลา หากท่านเลือก [ต่ำ] ระดับแสงที่เปลี่ยนในขณะถ่ายภาพช่วงเวลาจะนุ่มนวลขึ้น ([สูง]/[ปานกลาง]/[ต่ำ])
ชนิดชัตเตอร์ในช่วง:
ตั้งประเภทชัตเตอร์ระหว่างการถ่ายภาพช่วงเวลา ([ชัตเตอร์กลไก]/[ชัตเตอร์อิเล็กทรอ])
สำคัญกับช่วงถ่าย:
ตั้งค่าว่าต้องการให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพช่วงเวลาหรือไม่ เมื่อโหมดระดับแสงเป็น [โปรแกรมอัตโนมัติ] หรือ [กำหนดค่ารูรับแสง] และความเร็วชัตเตอร์จะยาวกว่าเวลาที่ตั้งไว้สำหรับ [ช่วงเวลาถ่ายภาพ] ([ปิด]/[เปิด])

คำแนะนำ

 • หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ระหว่างการถ่ายภาพช่วงเวลา การถ่ายภาพช่วงเวลาจะสิ้นสุด และกล้องจะกลับเข้าสู่หน้าจอพร้อมใช้งานสำหรับการถ่ายภาพช่วงเวลา
 • หากต้องการกลับไปยังโหมดการถ่ายปกติ ให้ตั้งค่า [ถ่ายภาพช่วงเวลา] เป็น [ปิด]
 • หากท่านกดคีย์ซึ่งได้กำหนดฟังก์ชั่นต่อไปนี้ในขณะที่การถ่ายภาพเริ่มขึ้น ฟังก์ชั่นจะยังทำงานระหว่างการถ่ายภาพช่วงเวลา แม้เมื่อท่านไม่ได้กดปุ่มค้างไว้
  • [กดค้างล็อคAEL]
  • [กดค้างล็อคAEL]
  • [กดตัวเลือก AF/MF ไว้]
  • [บันทึก AF กดค้างไว้]
  • [กดค้างล็อค AWB]
  • [ปุ่มหมุน 1 ระหว่างค้าง] ถึง [ปุ่มหมุน 3 ระหว่างค้าง]
 • หากท่านตั้งค่า [แสดงเป็นกลุ่ม] เป็น [เปิด] ภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยฟังก์ชั่นการถ่ายภาพช่วงเวลาจะแสดงเป็นกลุ่ม
 • ภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยการถ่ายภาพช่วงเวลาสามารถเปิดดูภาพในกล้องได้อย่างต่อเนื่อง หากท่านต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ภาพนิ่ง ท่านสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ได้

หมายเหตุ

 • ท่านอาจจะไม่สามารถบันทึกจำนวนรูปภาพที่ตั้งไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลือ และจำนวนพื้นที่ว่างในสื่อบันทึก จ่ายไฟผ่าน USB ขณะถ่ายภาพ และใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีพื้นที่เพียงพอ
 • เมื่อช่วงเวลาการถ่ายภาพสั้น กล้องอาจร้อนได้ง่าย ท่านอาจจะไม่สามารถบันทึกจำนวนรูปภาพที่ตั้งไว้เนื่องจากกล้องอาจหยุดการบันทึกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม
 • ระหว่างการถ่ายภาพช่วงเวลา (รวมเวลาระหว่างกดปุ่มชัตเตอร์และเริ่มถ่ายภาพ) ท่านไม่สามารถใช้งานหน้าจอการตั้งค่าการถ่ายภาพหรือหน้าจอ MENU ที่กำหนดได้อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปรับการตั้งค่าบางอย่างได้ เช่น ปรับความเร็วชัตเตอร์โดยใช้ปุ่มหมุนหรือปุ่มควบคุมที่กำหนดเอง
 • ระหว่างการถ่ายภาพช่วงเวลา การแสดงภาพอัตโนมัติจะไม่ปรากฏขึ้น
 • [ชนิดชัตเตอร์ในช่วง] ถูกตั้งค่าไว้ที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ] ตามค่าเริ่มต้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ [ชนิดของชัตเตอร์]
 • การถ่ายภาพช่วงเวลาใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • ตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ]