อุปกรณ์เสริมระบบเสียงที่รองรับแท่นเสียบ Multi Interface

หากท่านถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์เสริมระบบเสียง (แยกจำหน่าย) เชื่อมต่อกับแท่นเสียบ Multi Interface ของกล้อง จะสามารถบันทึกเสียงแบบแอนะล็อกหรือดิจิตอลผ่านแท่นเสียบ Multi Interface ได้
หากท่านใช้อุปกรณ์เสริมระบบเสียงที่รองรับอินเตอร์เฟสระบบเสียงดิจิตอล สัญญาณเสียงจะถูกส่งด้วยรูปแบบดิจิตอล ซึ่งช่วยให้ท่านเลือกคุณภาพเสียงสำหรับการบันทึกได้หลากหลายยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • การบันทึกเสียงด้วยคุณภาพสูงและการลดทอนคุณภาพน้อยลง
  • การบันทึกเสียง 4 ช่องสัญญาณ หรือ 24 บิต

คุณภาพเสียงที่สามารถบันทึกได้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมระบบเสียงนั้นๆ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คําแนะนําการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เสริมระบบเสียงนั้นๆ

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงสำหรับอุปกรณ์เสริมระบบเสียงที่รองรับอินเตอร์เฟสระบบเสียงดิจิตอลได้โดยใช้ [ตั้งค่าเสียงขาต่อ]

หมายเหตุ

  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยเสียง 24 บิต อาจไม่สามารถดูได้อย่างปกติบนอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับเสียง 24 บิต ส่งผลให้เกิดเสียงที่ดังโดยไม่ได้คาดหมายหรืออาจไม่มีเสียงใดๆ