เชื่อมระหว่างปิดเครื่อง

ตั้งค่าว่าจะยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากสมาร์ทโฟนขณะที่ปิดสวิตช์กล้องอยู่หรือไม่ เมื่อตั้งค่า [เชื่อมระหว่างปิดเครื่อง] เป็น [เปิด] ท่านสามารถเรียกดูภาพในการ์ดหน่วยความจำของกล้องและถ่ายโอนภาพจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟนโดยการดำเนินการในสมาร์ทโฟน

 1. MENU → (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][เชื่อมระหว่างปิดเครื่อง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด :
ยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากสมาร์ทโฟนขณะที่ปิดสวิตช์กล้องอยู่
ระดับแบตเตอรี่จะค่อย ๆ ลดลงขณะที่ปิดสวิตช์กล้องอยู่ หากท่านไม่ต้องการใช้ [เชื่อมระหว่างปิดเครื่อง] ให้ปิดใช้งาน
ปิด :
ไม่ยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากสมาร์ทโฟนขณะที่ปิดสวิตช์กล้องอยู่


วิธีเรียกดู/ถ่ายโอนภาพในสมาร์ทโฟน


การเตรียมการล่วงหน้า

 1. เลือก MENU → (เครือข่าย) → [Bluetooth][ฟังก์ชั่น Bluetooth][เปิด] ในกล้อง
 2. MENU → (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][เชื่อมระหว่างปิดเครื่อง][เปิด]
 3. เลือก MENU → (เครือข่าย) → [Bluetooth][การจับคู่] ในกล้องเพื่อแสดงหน้าจอสำหรับการจับคู่
 4. เปิด Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟน และเลือกกล้องที่จะจับคู่บนหน้าจอ [การเปิด/ปิดสวิตช์ด้วยรีโมทของกล้อง]


การทำงาน

 1. ปิดสวิตช์กล้อง
 2. เลือก [การเปิด/ปิดสวิตช์ด้วยรีโมทของกล้อง] ใน Imaging Edge Mobile
 3. เลือกกล้องในหน้าจอ [การเปิด/ปิดสวิตช์ด้วยรีโมท] เพื่อเปิดกล้อง
  • เมื่อทำงานแล้ว เครื่องหมายไฟจ่ายจะเป็นสีเขียว
 4. ปิดหน้าจอ [การเปิด/ปิดสวิตช์ด้วยรีโมท] เพื่อกลับไปยังหน้าบน แล้วเลือกกล้องที่เชื่อมต่อไว้จาก [รายการกล้อง]
  • ภาพที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำของกล้องจะสามารถเรียกดูได้และพร้อมสำหรับการถ่ายโอน

หมายเหตุ

 • หากสมาร์ทโฟนไม่ทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง การเชื่อมต่อ Bluetooth จะปิดใช้งาน เลือก [การเปิด/ปิดสวิตช์ด้วยรีโมทของกล้อง] อีกครั้งบนสมาร์ทโฟน
 • เมื่อเปิดกล้อง กล้องจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอถ่ายภาพ และการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนจะถูกยกเลิก