ตัวเลือก NTSC/PAL

แสดงภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์บนทีวีระบบ NTSC/PAL

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ท้องที่/วันที่][ตัวเลือก NTSC/PAL] [ตกลง]

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านดำเนินการ [ตัวเลือก NTSC/PAL] และการตั้งค่าถูกเปลี่ยนจากการตั้งค่าเริ่มต้น ข้อความ "เลือกใช้งานในระบบ NTSC" หรือ "เลือกใช้งานในระบบ PAL" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเริ่มต้น