จำกัดช่วง ISO (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถจำกัดช่วงความไวแสง ISO เมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตัวเอง

  1. MENU (ระดับแสง/สี) → [รับแสง][จำกัดช่วง ISO][ต่ำสุด] หรือ [สูงสุด] และเลือกค่าที่ต้องการ

ในการตั้งค่าช่วงสำหรับ [ISO AUTO]

หากท่านต้องการปรับช่วงความไวแสง ISO ที่กำหนดในโหมด [ISO AUTO] อัตโนมัติ เลือก MENU → (ระดับแสง/สี) → [รับแสง][ISO][ISO AUTO] แล้วกดด้านขวาของปุ่มควบคุมเพื่อเลือก [ISO AUTO สูงสุด]/[ISO AUTO ต่ำสุด]

หมายเหตุ

  • ค่าความไวแสง ISO ที่สูงกว่าช่วงที่ระบุไว้จะไม่สามารถใช้ได้ ในการเลือกค่าความไวแสง ISO ที่สูงกว่าช่วงที่ระบุไว้ ให้รีเซ็ต [จำกัดช่วง ISO]
  • ช่วงความไวแสง ISO ที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าสำหรับ [Gamma] ภายใต้ [โปรไฟล์ภาพ]