การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนโดยใช้ QR Code

ท่านสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านเข้ากับกล้องโดยใช้ QR Code ได้ ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันสำหรับสมาร์ทโฟน Android, iPhone หรือ iPad


ในการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนของท่าน จะต้องใช้ Imaging Edge Mobile ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile ได้จากแอปสโตร์ของสมาร์ทโฟนของท่าน ถ้าในสมาร์ทโฟนของท่านมี Imaging Edge Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Imaging Edge Mobile ได้ที่หน้าสนับสนุน (https://www.sony.net/iem/)

 1. แสดงหน้าจอ QR code บนกล้อง
  เมื่อใช้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทคอนโทรล:

  MENU → (เครือข่าย)[ถ่ายโอน/รีโมท][ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → ทำขั้นตอนต่อไปนี้

  • ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไปที่ [เปิด]
  • สั่งงาน [การเชื่อมต่อ]

  เมื่อถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนของท่าน:

  MENU → (เครือข่าย)[ถ่ายโอน/รีโมท][ส่งไปยังสมาร์ทโฟน][เลือกบนอุปกรณ์นี้] → เลือกภาพที่ต้องการถ่ายโอน
  หากต้องการเลือกภาพบนสมาร์ทโฟนของท่าน ให้เลือก [เลือกบนสมาร์ทโฟน]

 2. เปิด Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่านและเลือก [เชื่อมต่อกับกล้องใหม่]
 3. สแกน QR Code ที่แสดงบนกล้อง ขณะที่หน้าจอ [เชื่อมต่อโดยใช้ QR Code กล้อง] แสดงอยู่ที่สมาร์ทโฟน
  เมื่ออ่าน QR Code แล้ว ข้อความ [เชื่อมต่อกับกล้อง?] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟน
 4. เลือก [OK] บนหน้าจอสมาร์ทโฟน
  สมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกับกล้อง

คำแนะนำ

 • เมื่ออ่าน QR Code แล้ว SSID (DIRECT-xxxx) และรหัสผ่านของกล้องจะถูกลงทะเบียนไว้กับสมาร์ทโฟน ซึ่งจะช่วยให้ท่านเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับกล้องได้ง่ายๆ ผ่าน Wi-Fi ในภายหลัง โดยเลือกกล้องจากรายการกล้องใน Imaging Edge Mobile(ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไว้ที่ [เปิด] ก่อนล่วงหน้า)

หมายเหตุ

 • อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้เนื่องจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก้ไขได้โดยการปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนั้น ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่สามารถใช้งานได้
 • ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านเข้ากับกล้องโดยใช้ฟังก์ชั่น NFC หรือ QR Code ได้ ให้ใช้ SSID และรหัสผ่าน