การสั่งงานกล้องจากคอมพิวเตอร์ (ฟังก์ชั่น PC รีโมท)

ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ USB ฯลฯ เพื่อควบคุมกล้องจากคอมพิวเตอร์ รวมทั้งฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพและการจัดเก็บภาพลงในคอมพิวเตอร์

เลือก MENU → (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][ปิด] ไว้ล่วงหน้า


  1. MENU (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ฟังก์ชั่น PC รีโมท] → เลือกรายการที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
  2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิด Imaging Edge Desktop (Remote) บนคอมพิวเตอร์
    ท่านสามารถสั่งงานกล้องได้ทันทีโดยใช้ Imaging Edge Desktop (Remote)
    • วิธีการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท]

รายละเอียดรายการเมนู

PC รีโมท:
ตั้งค่าว่าจะใช้ฟังก์ชั่น [PC รีโมท] หรือไม่ ([เปิด] / [ปิด])
วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท:
เลือกวิธีการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ [PC รีโมท] ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[จุดเชื่อม Wi-Fi])
การจับคู่:
เมื่อตั้งค่า [วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท] เป็น [จุดเชื่อม Wi-Fi] ให้จับคู่กล้องกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูล Wi-Fi Direct:
แสดงข้อมูลที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกล้องจากคอมพิวเตอร์เมื่อตั้งค่า [วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท] เป็น [Wi-Fi Direct]
ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง:
ตั้งค่าว่าจะให้บันทึกภาพนิ่งทั้งในกล้องและในคอมพิวเตอร์หรือไม่ในระหว่างที่ถ่ายภาพ PC รีโมท ([PC เท่านั้น]/[PC+กล้อง]/[กล้องเท่านั้น])
ขนาดภาพที่จัดเก็บ PC:
เลือกขนาดไฟล์สำหรับภาพที่จะถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อตั้งค่า [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง] เป็น [PC+กล้อง] สามารถถ่ายโอนไฟล์ JPEG/HEIF ขนาดดั้งเดิมหรือไฟล์ JPEG/HEIF ที่เทียบเท่า 2M ได้ ([ต้นฉบับ]/[2M])
ภาพใน PC (RAW+J):
เลือกประเภทไฟล์สำหรับภาพที่จะถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อตั้งค่า [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง] เป็น [PC+กล้อง] ([RAW & JPEG]/[JPEG เท่านั้น]/[RAW เท่านั้น])
ภาพจัดเก็บ PC (RAW+H):
เลือกประเภทไฟล์สำหรับภาพที่จะถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อตั้งค่า [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง] เป็น [PC+กล้อง] ([RAW & HEIF]/[HEIF เท่านั้น]/[RAW เท่านั้น])


วิธีเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

เมื่อตั้งค่า [วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท] เป็น [USB]

เชื่อมต่อขั้วต่อ USB Type-C ที่กล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB


เมื่อตั้งค่า [วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท] เป็น [Wi-Fi Direct]

ใช้กล้องเป็นจุดเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับกล้องโดยตรงผ่าน Wi-Fi

เลือก MENU(เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ฟังก์ชั่น PC รีโมท][ข้อมูล Wi-Fi Direct] เพื่อแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi (SSID และรหัสผ่าน) สำหรับกล้อง เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับกล้องโดยใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่แสดงบนกล้อง


เมื่อตั้งค่า [วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท] เป็น [จุดเชื่อม Wi-Fi]

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi โดยใช้จุดเชื่อมต่อไร้สายกล้องและคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องจับคู่ล่วงหน้า

เลือก MENU(เครือข่าย) → [Wi-Fi][กด WPS] หรือ [ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ] เพื่อเชื่อมต่อกล้องไปยังจุดเชื่อมต่อไร้สาย เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไปยังจุดเชื่อมต่อไร้สายเดียวกัน
เลือก MENU → (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ฟังก์ชั่น PC รีโมท][การจับคู่] ที่กล้อง จากนั้นใช้ Imaging Edge Desktop (Remote) เพื่อจับคู่กล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ เลือก [ตกลง] บนหน้าจอการยืนยันการจับคู่ที่แสดงในกล้องเพื่อเสร็จสิ้นการจับคู่

  • ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบเมื่อท่านลบการตั้งค่ากล้อง

หมายเหตุ

  • เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำที่บันทึกไม่ได้ ท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งได้แม้ว่าจะตั้งค่า [ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง] เป็น [กล้องเท่านั้น] หรือ [PC+กล้อง] ก็ตาม
  • เมื่อเลือก [กล้องเท่านั้น] หรือ [PC+กล้อง] และไม่มีการ์ดหน่วยความจำอยู่ในกล้อง กล้องจะไม่ลั่นชัตเตอร์แม้ว่าจะตั้งค่า [ถ่ายโดยไม่มีการ์ด] เป็น [อนุญาต] ก็ตาม
  • [ภาพใน PC (RAW+J)] และ [ภาพจัดเก็บ PC (RAW+H)] จะสามารถกำหนดได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [RAW & JPEG] หรือ [RAW & HEIF]