แสดงข้อมูล Wi-Fi

แสดงข้อมูล Wi-Fi สำหรับกล้อง เช่น MAC address, IP address เป็นต้น

  1. MENU (เครือข่าย) → [Wi-Fi] [แสดงข้อมูล Wi-Fi]

คำแนะนำ

  • ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจาก MAC address จะแสดงขึ้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
    • ตั้งค่า [ฟังก์ชั่น FTP] ภายใต้ [ฟังก์ชั่นการโอน FTP] ไปที่ [เปิด] และมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว
    • ตั้งค่า [PC รีโมท] ไปที่ [เปิด] และตั้งค่า [วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท] ไปที่ [จุดเชื่อม Wi-Fi] ภายใต้ [ฟังก์ชั่น PC รีโมท] และมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว