การชาร์จไฟจากเต้ารับติดผนัง

ใช้อะแดปเตอร์ AC ฯลฯ เพื่อถ่ายภาพและดูภาพ ในขณะได้รับกระแสไฟจากเต้ารับติดผนัง วิธีนี้จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ของกล้องได้

ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ USB-PD (USB Power Delivery) ที่รองรับการจ่าย 9V/3A

 1. ใส่แบตเตอร์ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอลงในกล้อง
  • กล้องจะไม่เปิดใช้งานถ้าไม่มีแบตเตอรี่เหลืออยู่ ใส่แบตเตอร์ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอลงในกล้อง
 2. ต่อสาย USB เข้ากับขั้วต่อ USB Type-C ที่กล้อง
 3. ต่อเข้ากับเต้าเสียบติดผนังโดยใช้อะแดปเตอร์ AC เป็นต้น
 4. เปิดกล้อง
  • ไอคอน () ซึ่งระบุว่าได้รับการจ่ายไฟทาง USB จะแสดงขึ้นบนจอภาพ และการจ่ายไฟจะเริ่มขึ้น

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถใช้ขั้วต่อ Multi/Micro USB เพื่อจ่ายไฟทาง USB ได้ ให้ใช้ขั้วต่อ USB Type-C ในการจ่ายไฟ
 • หากกล้องยังคงเปิดอยู่ แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จไฟ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกล้องกับอะแดปเตอร์ AC ฯลฯ
 • ในบางสถานการณ์ อาจมีการจ่ายพลังงานเสริมจากแบตเตอรี่แม้ว่าท่านจะใช้อะแดปเตอร์ AC ฯลฯ อยู่ก็ตาม
 • อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่กำลังชาร์จไฟจากเต้ารับติดผนัง ถ้าท่านถอดแบตเตอรี่ออก กล้องจะปิด
 • การเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล้อง หรือถอดสาย USB ออกจากกล้อง จะต้องทำขณะที่กล้องปิดอยู่
 • ระยะเวลาบันทึกภาพต่อเนื่องอาจสั้นลงขณะที่จ่ายพลังงานจากเต้ารับติดผนัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกล้องและแบตเตอรี่
 • เมื่อใช้ที่ชาร์จแบบพกพาเป็นแหล่งพลังงาน ให้ตรวจสอบว่าได้ชาร์จที่ชาร์จจนเต็มแล้วก่อนใช้งาน และควรระมัดระวังพลังงานที่เหลืออยู่ในที่ชาร์จแบบพกพาก่อนใช้งานด้วย
 • ระบบจ่ายไฟภายนอกบางชนิดอาจทำให้ไม่สามารถสั่งงานในบางลักษณะได้