ตั้งค่า DISP (แสดงจอ)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ให้ท่านตั้งค่าโหมดแสดงหน้าจอที่สามารถเลือกได้โดยใช้ DISP (การตั้งค่าแสดงผล) ในโหมดถ่ายภาพ

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่า DISP (แสดงจอ)] → ค่าที่ต้องการ → [ตกลง]
    รายการที่มีเครื่องหมาย (เลือก) จะสามารถใช้ได้

รายละเอียดรายการเมนู

แสดงข้อมูลทั้งหมด:
แสดงข้อมูลถ่ายภาพ
ไม่แสดงข้อมูล:
ไม่แสดงข้อมูลถ่ายภาพ
ฮิสโตแกรม:
แสดงการกระจายของความสว่างด้วยภาพกราฟฟิก
ระดับ:
แสดงว่ากล้องอยู่ในแนวระดับหรือไม่ ทั้งในแนวหน้า-หลัง (A) และแนวนอน (B) เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ระดับกับแนวใดแนวหนึ่ง ตัวแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

การแสดงระดับ

หมายเหตุ

  • หากท่านเอียงผลิตภัณฑ์ไปด้านหน้าหรือด้านหลังอย่างมาก ความคลาดเคลื่อนในแนวระดับจะมากขึ้นด้วย
  • ผลิตภัณฑ์อาจมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อนเกือบถึง ±1° แม้ว่าจะได้ทำการแก้ไขความเอียงตามแนวระดับแล้วก็ตาม