แสดงเฟรมหน้า/ตา (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าจะแสดงกรอบค้นหาใบหน้า/ดวงตาเมื่อตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของหรือไม่

  1. MENU (โฟกัส) → [AF ตามใบหน้า/ตา][แสดงเฟรมหน้า/ตา] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงกรอบตรวจจับเมื่อตรวจพบใบหน้าหรือดวงตา
ปิด:
ไม่แสดงกรอบตรวจจับเมื่อตรวจพบใบหน้าหรือดวงตา


กรอบค้นหาใบหน้า

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้า กรอบค้นหาใบหน้าสีเทาจะปรากฏขึ้น กรอบจะเป็นสีม่วงอมแดงหากใบหน้าที่พบเป็นใบหน้าที่ได้บันทึกไว้แล้วโดยใช้ฟังก์ชั่น [การบันทึกใบหน้า]
กรอบตรวจจับใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อพบใบหน้าภายในพื้นที่โฟกัสหรือบริเวณใกล้เคียง และกล้องระบุว่าได้เปิดใช้โฟกัสอัตโนมัติ


กรอบค้นหาดวงตา

กรอบค้นหาตาขาวจะปรากฏเมื่อตรวจจับดวงตา และกล้องจะกำหนดว่าการโฟกัสอัตโนมัติเป็นไปได้หรือไม่

กรอบค้นหาดวงตาจะแสดงตามนี้เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายหน้า/ตา] เป็น [สัตว์]

ภาพแสดงกรอบค้นหาดวงตาเมื่อใช้กับสัตว์

คำแนะนำ

  • หากท่านต้องการให้กรอบค้นหาใบหน้าหรือดวงตาหายไปภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากกล้องโฟกัสใบหน้าหรือดวงตา ให้ตั้งค่า [ออโต้เคลียร์บริเวณ AF] ไปที่ [เปิด]

หมายเหตุ

  • ถ้าวัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไป กรอบค้นหาอาจแสดงไม่ถูกต้องเหนือดวงตา
  • กรอบค้นหาดวงตาจะไม่แสดงเมื่อฟังก์ชั่นตามตา AF ไม่สามารถใช้งานได้
  • แม้เมื่อตั้งค่า [แสดงเฟรมหน้า/ตา] เป็น [ปิด] กรอบโฟกัสสีเขียวจะปรากฏขึ้นเหนือใบหน้าหรือดวงตาที่อยู่ในโฟกัสเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น