ติดตามตรวจ 4ch (ภาพเคลื่อนไหว)

กำหนดสัญญาณเสียงที่ต้องการเฝ้าตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ (หูฟัง) ของกล้อง เมื่อท่านบันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหวแบบ 4 ช่องสัญญาณ หรือเมื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกแบบ 4 ช่องสัญญาณ

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกเสียง][ติดตามตรวจ 4ch] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

CH1/CH2:
ส่งสัญญาณเสียงจากช่องสัญญาณ 1 ไปยังด้าน L (ซ้าย) และจากช่องสัญญาณ 2 ไปยังด้าน R (ขวา)
CH3/CH4:
ส่งสัญญาณเสียงจากช่องสัญญาณ 3 ไปยังด้าน L (ซ้าย) และจากช่องสัญญาณ 4 ไปยังด้าน R (ขวา)
CH1+3/CH2+4:
ส่งสัญญาณเสียงที่ผสมระหว่างช่องสัญญาณ 1 และช่องสัญญาณ 3 ไปยังด้าน L (ซ้าย) และส่งสัญญาณเสียงที่ผสมระหว่างช่องสัญญาณ 2 และช่องสัญญาณ 4 ไปยังด้าน R (ขวา)
CH1/CH1:
ส่งสัญญาณเสียงจากช่องสัญญาณ 1 ไปยังด้าน L (ซ้าย) และด้าน R (ขวา)
CH2/CH2:
ส่งสัญญาณเสียงจากช่องสัญญาณ 2 ไปยังด้าน L (ซ้าย) และด้าน R (ขวา)

หมายเหตุ

  • การตั้งค่า [ติดตามตรวจ 4ch] จะเปิดใช้งานระหว่างบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อต่อชุดด้ามจับ XLR (ที่ให้มาด้วย) หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการบันทึกเสียง 4 ช่องสัญญาณ เข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface ของกล้อง และตั้งค่ากล้องให้บันทึกเสียง 4 ช่องสัญญาณ
  • กล้องไม่สามารถส่งสัญญาณเสียง 4 ช่องสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ (หูฟัง) ของกล้องได้
  • เมื่อส่งสัญญาณเสียงผ่านลำโพงของกล้อง ช่องสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่า [ติดตามตรวจ 4ch] เช่นกัน