ช่วงซูม (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการซูมของกล้อง

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ซูม][ช่วงซูม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อพติคัลซูมเท่านั้น:
จำกัดช่วงการซูมไว้ที่การซูมด้วยเลนส์ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะได้ หากกำหนด [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] เป็น [M] หรือ [S]
ซูมภาพคมชัด :
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้ซูมภาพคมชัด แม้เมื่อระยะซูมเกินช่วงการซูมด้วยเลนส์ กล้องจะขยายรูปภาพโดยใช้การประมวลผลภาพที่ไม่ทำให้คุณภาพด้อยลงมาก
ซูมดิจิตอล:
เมื่อทำการซูมเกินกว่าระยะซูมของฟังก์ชั่นซูมภาพคมชัด ผลิตภัณฑ์จะขยายภาพให้เป็นขนาดใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพจะด้อยลง

หมายเหตุ

  • ตั้ง [อพติคัลซูมเท่านั้น] ถ้าหากท่านต้องการขยายภาพภายในช่วงที่คุณภาพของภาพไม่ด้อยลง