ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา

ท่านสามารถกำหนดท้องที่ (สถานที่ที่ท่านใช้กล้อง) เวลาฤดูร้อน ([เปิด]/[ปิด]) รูปแบบการแสดงวันที่ รวมถึงวันที่และเวลาได้
หน้าจอการตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก หรือเมื่อแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ภายในกล้องคายประจุออกจนหมด เลือกเมนูนี้เมื่อทำการตั้งวันที่และเวลาหลังจากครั้งแรก

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ท้องที่/วันที่][ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ตั้งค่าท้องที่:
กำหนดท้องที่ที่คุณใช้กล้อง
ปรับเวลาฤดูร้อน:
เลือกเวลาฤดูร้อน [เปิด] / [ปิด]
วันที่/เวลา:
ตั้งวันที่และเวลา
รูปแบบวันที่:
เลือกรูปแบบการแสดงวันที่

คำแนะนำ

  • หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้อง ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ถ้านาฬิกามีการรีเซ็ตทุกครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในกล้องเสื่อมประสิทธิภาพ โปรดปรึกษาศูนย์บริการ