ฟังก์ชั่นการโอน FTP

ท่านสามารถตั้งค่าการถ่ายโอนภาพโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ FTP หรือถ่ายโอนภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ทั้งนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ FTP

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “FTP Help Guide”
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2035/h_zz/

  1. MENU(เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ฟังก์ชั่นการโอน FTP] → ค่าที่ต้องการ