ล็อคส่วนที่ใช้งาน

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถกำหนดว่าจะสามารถล็อคปุ่มเลือก ปุ่มหมุน และปุ่มควบคุมได้โดยกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดปุ่มหมุนเอง][ล็อคส่วนที่ใช้งาน] → ค่าที่ต้องการ
    • เมื่อต้องการล็อคส่วนการสั่งงาน ให้กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้จนกระทั่งข้อความ “ล็อคแล้ว” ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ล็อคปุ่มเลือก ปุ่มหมุนด้านหน้า ปุ่มหมุนด้านหลัง หรือปุ่มควบคุม แม้เมื่อท่านกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้
เลือกหลากหลาย:
ล็อคปุ่มเลือก
ปุ่มหมุน + วงล้อ:
ล็อคปุ่มหมุนด้านหน้า ปุ่มหมุนด้านหลัง และปุ่มควบคุม
ทั้งหมด:
ล็อคปุ่มเลือก ปุ่มหมุนด้านหน้า ปุ่มหมุนด้านหลัง และปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถปลดปุ่มที่ล็อคไว้ได้โดยการกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้อีกครั้ง

หมายเหตุ

  • ถ้าท่านตั้งค่า [บันทึกบริเวณ AF] เป็น [เปิด], [ล็อคส่วนที่ใช้งาน] จะถูกล็อคไว้ที่ [ปิด] คงที่