ตั้งค่าออก HDMI (ภาพเคลื่อนไหว)

ตั้งค่าวิดีโอและเสียงที่ส่งไปยังเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกซึ่งเชื่อมต่อผ่าน HDMI เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ใช้สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงระดับพรีเมียม (แยกจำหน่าย) ในการส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K หรือภาพเคลื่อนไหวแบบ RAW

 1. MENU (ตั้งค่า) → [สัญญาณออกนอก][ตั้งค่าออก HDMI] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

บันทึกสื่อระหว่างส่ง HDMI:
กำหนดว่าจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้องในระหว่างที่ส่งสัญญาณผ่าน HDMI หรือไม่
[เปิด]: บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้องพร้อมกับส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ในขณะเดียวกัน ความลึกของสีสำหรับการส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับ [ตั้งค่าการบันทึก] ภายใต้ [ตั้งภาพเคลื่อนไหว]
[ปิด(HDMI เท่านั้น)]: ไม่บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำของกล้อง โดยจะส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI เท่านั้น
ความละเอียดสัญญาณออก:
กำหนดความละเอียดของสัญญาณภาพที่จะส่งไปยังอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI เมื่อตั้งค่า [บันทึกสื่อระหว่างส่ง HDMI] เป็น [เปิด] และ [สัญญาณออก RAW] เป็น [ปิด]([อัตโนมัติ] / [2160p] / [1080p] / [1080i])
ตั้งออก 4K (HDMI เท่านั้น):
กำหนดอัตราเฟรมและความลึกสีของภาพเคลื่อนไหว 4K ที่จะส่งไปยังอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI เมื่อตั้งค่า [บันทึกสื่อระหว่างส่ง HDMI] เป็น [ปิด(HDMI เท่านั้น)] และ [สัญญาณออก RAW] เป็น [ปิด] ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])
สัญญาณออก RAW:
กำหนดว่าจะส่งภาพเคลื่อนไหวแบบ RAW ไปยังอุปกรณ์อื่นซึ่งรองรับ RAW ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI หรือไม่ ([เปิด] / [ปิด])
ตั้งค่าสัญญาณออก RAW:
กำหนดอัตราเฟรมเมื่อส่งภาพเคลื่อนไหวแบบ RAW ไปยังอุปกรณ์อื่นซึ่งรองรับ RAW ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])
เฉดสีสัญญาณออก RAW:
กำหนดช่วงสีที่ถ่ายทอดได้เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหวแบบ RAW ไปยังอุปกรณ์อื่นซึ่งรองรับ RAW ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ([] / [])
สัญญาณออก Time Code:
กำหนดว่าจะส่งไทม์โค้ดและยูสเซอร์บิตไปยังอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI หรือไม่ ([เปิด] / [ปิด])
ข้อมูลไทม์โค้ดจะถูกส่งเป็นข้อมูลดิจิตอล ไม่ใช่เป็นภาพที่แสดงบนหน้าจอ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะสามารถอ้างอิงข้อมูลดิจิตอลดังกล่าวเพื่อระบุข้อมูลเวลาได้
ควบคุม REC:
กำหนดว่าจะเริ่มหรือหยุดการบันทึกของเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกโดยสั่งงานจากระยะไกลด้วยการควบคุมที่กล้องหรือไม่ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอก ([เปิด] / [ปิด])
สัญญาณเสียง 4ch ออก:
เมื่อบันทึกเสียงแบบ 4 ช่องสัญญาณ ท่านสามารถกำหนดรูปแบบของช่องสัญญาณเสียงที่จะส่งไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ได้
[CH1/CH2]: ส่งสัญญาณเสียงจากช่องสัญญาณ 1 ไปยังด้าน L (ซ้าย) และจากช่องสัญญาณ 2 ไปยังด้าน R (ขวา)
[CH3/CH4]: ส่งสัญญาณเสียงจากช่องสัญญาณ 3 ไปยังด้าน L (ซ้าย) และจากช่องสัญญาณ 4 ไปยังด้าน R (ขวา)

คำแนะนำ

 • เมื่อตั้งค่า [ควบคุม REC] เป็น [เปิด], (STBY) จะแสดงขึ้นเมื่อพร้อมส่งคำสั่งบันทึกไปยังเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอก และ (REC) จะแสดงขึ้นขณะที่มีการส่งคำสั่งบันทึกไปยังเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอก
 • แม้ในกรณีที่แสดงภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียง 4 ช่องสัญญาณบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI ของกล้อง สัญญาณเสียงจะถูกส่งโดยใช้การตั้งค่า [สัญญาณเสียง 4ch ออก]

หมายเหตุ

 • ภาพยนตร์ RAW ไม่สามารถบันทึกบนการ์ดหน่วยความจำของกล้องได้
 • ในระหว่างการถ่ายสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น [บันทึกสื่อระหว่างส่ง HDMI] จะล็อคเป็น [เปิด] และ [สัญญาณออก RAW] จะล็อคเป็น [ปิด] ระบบไม่สามารถส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI โดยที่ไม่บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนการ์ดหน่วยความจำ และไม่สามารถส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวแบบ RAW ได้เช่นกัน
 • เมื่อตั้งค่า [บันทึกสื่อระหว่างส่ง HDMI] เป็น [ปิด(HDMI เท่านั้น)] หรือเมื่อกล้องส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวแบบ RAW ฟังก์ชั่น [แสดงข้อมูล HDMI] จะถูกกำหนดเป็น [ปิด] ชั่วคราว
 • เมื่อตั้งค่า [บันทึกสื่อระหว่างส่ง HDMI] เป็น [ปิด(HDMI เท่านั้น)] ตัวนับจะไม่นับเดินหน้า (ไม่มีการนับเวลาการบันทึกจริง) ขณะที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอก
 • [ควบคุม REC] สามารถใช้ได้กับเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกที่รองรับฟังก์ชั่น [ควบคุม REC]
 • เมื่อตั้งค่า [สัญญาณออก Time Code] เป็น [ปิด] ท่านจะไม่สามารถกำหนด [ควบคุม REC] ได้
 • แม้เมื่อ (REC) ปรากฏขึ้น เครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหรือสถานะของเครื่องบันทึก/เครื่องเล่น ตรวจสอบว่าเครื่องบันทึก/เครื่องเล่นภายนอกทำงานถูกต้องหรือไม่ก่อนใช้งาน
 • เมื่อตั้งค่า [สัญญาณออก Time Code] เป็น [เปิด] อาจไม่มีการส่งภาพไปยังทีวีหรืออุปกรณ์บันทึกอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า [สัญญาณออก Time Code] ไปที่ [ปิด]
 • ไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงแบบ 4 ช่องสัญญาณไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ได้
 • แกมม่าจะถูกล็อคเป็น S-Log3 ในระหว่างการส่งสัญญาณภาพแบบ RAW ท่านสามารถแสดงภาพด้วยคอนทราสต์เทียบเท่าค่าแกมม่าปกติได้โดยการตั้งค่า [ช่วยแสดง Gamma] เป็น [เปิด] และ [ชนิดช่วยแสดงGamma] เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [S-Log3→709(800%)]
 • ขณะส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวแบบ RAW ท่านจะไม่สามารถใช้ [ว่องไว] สำหรับ [SteadyShot] ได้