การลบภาพที่เลือกไว้หลายภาพ (ลบ)

ท่านสามารถลบภาพที่เลือกได้หลายภาพ เมื่อลบภาพออกแล้ว ท่านจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ยืนยันภาพที่จะลบไว้ก่อนล่วงหน้า

  1. MENU(เล่น) → [ลบ][ลบ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ภาพทั้งหมดยกเว้นภาพนี้:
ลบภาพทั้งหมดในกลุ่มยกเว้นภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมดในกลุ่มนี้:
ลบทุกภาพในกลุ่มที่เลือก
หลายภาพ:
ลบภาพที่เลือก
(1) เลือกภาพที่ต้องการลบ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม เครื่องหมาย (เลือก) จะแสดงขึ้นในช่องกาเครื่องหมาย หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้กดที่ตรงกลางอีกครั้งเพื่อนำเครื่องหมาย (เลือก) ออก
(2) หากต้องการลบภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1)
(3) MENU[ตกลง]
ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้:
ลบทุกภาพในโฟลเดอร์ที่เลือก
ทั้งหมดของวันที่นี้:
ลบภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เลือก

คำแนะนำ

  • ทำการ [ฟอร์แมต] เพื่อลบภาพทั้งหมด รวมถึงภาพที่ป้องกันไว้
  • หากต้องการให้แสดงโฟลเดอร์หรือวันที่ที่ต้องการ ให้เลือกโฟลเดอร์หรือวันที่ที่ต้องการระหว่างที่กำลังแสดงภาพโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: เลื่อนก้านปรับ W/T (ซูม) ไปทางด้าน W → เลือกแถบด้านซ้ายโดยใช้ปุ่มควบคุม → เลือกโฟลเดอร์หรือวันที่ที่ต้องการโดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม
  • หากท่านเลือกกลุ่มใน [หลายภาพ] ภาพทั้งหมดในกลุ่มจะถูกลบ เพื่อเลือกและลบภาพที่เจาะจงภายในกลุ่ม ดำเนินการ [หลายภาพ] ขณะที่กำลังแสดงภาพภายในกลุ่ม

หมายเหตุ

  • ภาพที่ป้องกันไว้จะไม่สามารถลบได้
  • รายการเมนูที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [โหมดดูภาพ] และเนื้อหาที่เลือก