เลือกตาขวา/ซ้าย (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดว่าจะโฟกัสที่ตาซ้ายหรือตาขวา เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายหน้า/ตา] เป็น [มนุษย์] กำหนดว่าจะโฟกัสที่ตาซ้ายหรือตาขวา เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายหน้า/ตา] เป็น [มนุษย์] หรือ [สัตว์]

  1. MENU (โฟกัส) → [AF ตามใบหน้า/ตา][เลือกตาขวา/ซ้าย] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
กล้องจะตรวจจับตาซ้ายหรือตาขวาโดยอัตโนมัติ
ตาขวา:
ตาขวาของวัตถุ (ตาซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายในมุมมองของช่างภาพ) จะถูกตรวจจับ
ตาซ้าย:
ตาซ้ายของวัตถุ (ตาซึ่งอยู่ทางด้านขวาในมุมมองของช่างภาพ) จะถูกตรวจจับ


[สลับตาขวา/ซ้าย] โดยใช้คีย์ที่กำหนดเอง

ท่านสามารถสลับตาข้างที่ต้องการตรวจจับโดยการกดคีย์ที่กำหนดเองได้เช่นกัน

เมื่อตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] ไว้ที่ [ตาขวา] หรือ [ตาซ้าย] ท่านสามารถเปลี่ยนดวงตาที่จะตรวจจับโดยกดคีย์กำหนดเองที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [สลับตาขวา/ซ้าย] ไว้

เมื่อตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] ท่านสามารถเปลี่ยนดวงตาที่จะตรวจจับชั่วคราวโดยกดคีย์กำหนดเองที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [สลับตาขวา/ซ้าย] ไว้

การเลือกซ้าย/ขวาชั่วคราวจะถูกยกเลิกเมื่อท่านใช้งานดังต่อไปนี้ ฯลฯ กล้องกลับเข้าสู่การตรวจจับดวงตาอัตโนมัติ

  • กดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม
  • กดที่ตรงกลางของปุ่มเลือก
  • การหยุดกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ระหว่างการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น)
  • การหยุดกดคีย์ที่กำหนดเองซึ่งได้กำหนดฟังก์ชั่น [เปิด AF] หรือ [AF ตามตา] ไว้ (เฉพาะในระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง)
  • การกดปุ่ม MENU

คำแนะนำ

  • เมื่อตั้งค่า [แสดงเฟรมหน้า/ตา] เป็น [เปิด] กรอบค้นหาดวงตาจะปรากฏรอบดวงตาที่ท่านเลือกโดยใช้ [เลือกตาขวา/ซ้าย] หรือ [สลับตาขวา/ซ้าย] ด้วยคีย์ที่กำหนดเอง