ตั้งเวลา(ครั้งเดียว)

ภาพนิ่ง

ถ่ายภาพโดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์ ใช้ระบบตั้งเวลา 5 วินาที/10 วินาที เมื่อท่านกำลังจะถ่ายรูปตัวท่านเอง และใช้ระบบตั้งเวลา 2 วินาที เพื่อลดการสั่นของกล้องที่เกิดจากการกดปุ่มชัตเตอร์

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][โหมดขับเคลื่อน][ตั้งเวลา(ครั้งเดียว)]
  2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ
    ไฟของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพจะกะพริบ เสียงบีปจะดังขึ้น และกล้องจะทำการถ่ายภาพหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้

รายละเอียดรายการเมนู

โหมดจะกำหนดจำนวนวินาทีที่ต้องการให้กล้องเริ่มทำการถ่ายภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์แล้ว

ตั้งเวลา (ครั้งเดียว): 10 วินาที
ตั้งเวลา (ครั้งเดียว): 5 วินาที
ตั้งเวลา (ครั้งเดียว): 2 วินาที

คำแนะนำ

  • กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งเพื่อหยุดการนับของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
  • เลือก MENU → (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][โหมดขับเคลื่อน][ถ่ายภาพเดี่ยว] เพื่อยกเลิกระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
  • ตั้ง [สัญญาณเสียง] ไปที่ [ปิด] เพื่อปิดเสียงบีประหว่างการนับถอยหลังของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
  • เมื่อต้องการใช้ระบบตั้งเวลาถ่ายภาพในโหมดถ่ายคร่อม ให้เลือกโหมดถ่ายคร่อมในโหมดขับเคลื่อน จากนั้นเลือก MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][ตั้งค่าถ่ายคร่อม][ตั้งเวลาเมื่อถ่ายคร่อม]