รีโมทควบคุม IR

ท่านสามารถสั่งงานกล้องโดยใช้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด (แยกจำหน่าย) ได้

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการตั้งค่า][รีโมทควบคุม IR] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ยอมให้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดทำงาน
ปิด:
ไม่ยอมให้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดทำงาน

หมายเหตุ

  • เลนส์หรือเลนส์ฮูดอาจบังเซ็นเซอร์อินฟราเรดระยะไกล ที่เป็นตัวรับสัญญาณ ใช้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดในตำแหน่งที่สัญญาณสามารถไปถึงผลิตภัณฑ์ได้
  • เมื่อตั้ง [รีโมทควบคุม IR] ไว้ที่ [เปิด] ผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงาน ตั้งค่า [ปิด] หลังจากใช้รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
  • รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดจะไม่สามารถใช้ได้ขณะตั้งค่า [รีโมทควบคุมBluetooth] เป็น [เปิด]