ความไว AF ติดตาม

ภาพนิ่ง

ท่านสามารถเลือกความไวในการติดตาม AF เมื่อวัตถุออกนอกระยะโฟกัสในโหมดภาพนิ่ง

  1. MENU (โฟกัส) → [AF/MF][ความไว AF ติดตาม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

5(เร็ว)/4/3(ปกติ)/2/1(ช้า):
เลือก [5(เร็ว)] เพื่อปรับโฟกัสตามวัตถุในระยะต่าง ๆ
เลือก [1(ช้า)] เพื่อรักษาโฟกัสบนวัตถุเฉพาะเมื่อมีสิ่งอื่่นมาขวางอยู่ด้านหน้าวัตถุดังกล่าว