แสดงข้อมูลสื่อบันทึก (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

แสดงจำนวนภาพนิ่งที่สามารถบันทึกได้และเวลาที่เหลืออยู่สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำ

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [สื่อ][แสดงข้อมูลสื่อบันทึก] → ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ต้องการ