การใส่/การถอดแบตเตอรี่

  1. เลื่อนสวิตช์ที่ฝาปิดช่องแบตเตอรี่ เพื่อเปิดฝา

  2. ใส่ก้อนแบตเตอรี่โดยที่ยังกดก้านล็อค (A) ด้วยปลายแบตเตอรี่ จนกว่าแบตเตอรี่จะล็อคเข้าที่

    ภาพแสดงตำแหน่งของก้านล็อค

  3. ปิดฝา แล้วเลื่อนสวิตช์ไปที่ด้าน LOCK

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึงไม่ติดสว่างอยู่ และปิดกล้อง จากนั้น เลื่อนก้านล็อค (A) แล้วนำแบตเตอรี่ออกมา ระวังอย่าทำแบตเตอรี่หล่น

ภาพแสดงตำแหน่งของก้านล็อค