ชนิดช่วยแสดงGamma

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เลือกประเภทการแปลงสำหรับ [ช่วยแสดง Gamma]

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการแสดง][ชนิดช่วยแสดงGamma] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
 • แสดงภาพโดยใช้เอฟเฟ็คดังนี้ ตามแกมม่าหรือโหมดสีที่กำหนดไว้ใน [โปรไฟล์ภาพ]
  • เมื่อตั้งค่าแกมม่าเป็น [S-Log2]: [S-Log2→709(800%)]
  • เมื่อตั้งค่าแกมม่าเป็น [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  • เมื่อตั้งค่าแกมม่าเป็น [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3] และตั้งค่าโหมดสีเป็น [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  • เมื่อตั้งค่าแกมม่าเป็น [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3] และตั้งค่าโหมดสีเป็น [709]: [HLG(709)]
 • แสดงภาพโดยใช้เอฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)] เมื่อถ่ายภาพนิ่ง HLG โดยตั้งค่า [ภาพนิ่ง HLG] เป็น [เปิด]
 • แสดงภาพโดยใช้เอฟเฟ็ค [S-Log3→709(800%)] เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว RAW ไปยังอุปกรณ์อื่นซึ่งเชื่อมต่อผ่าน HDMI ในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
S-Log2→709(800%):
แสดงภาพที่มีค่าคอนทราสต์การสร้างแกมม่า S-Log2 เท่ากับ ITU709 (800%)
S-Log3→709(800%):
แสดงภาพที่มีค่าคอนทราสต์การสร้างแกมม่า S-Log3 เท่ากับ ITU709 (800%)
HLG(BT.2020):
แสดงภาพหลังจากการปรับคุณภาพภาพของจอภาพเป็นคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเมื่อแสดงภาพบนหน้าจอที่รองรับ [HLG(BT.2020)]
HLG(709):
แสดงภาพหลังจากการปรับคุณภาพภาพของจอภาพเป็นคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเมื่อแสดงภาพบนหน้าจอที่รองรับ [HLG(709)]

คำแนะนำ

 • ถ้าท่านกำหนดฟังก์ชั่น [ชนิดช่วยแสดงGamma] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า [ชนิดช่วยแสดงGamma] ในแต่ละครั้งที่ท่านกดคีย์ที่ได้กำหนดไว้

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [ช่วยแสดง Gamma] เป็น [อัตโนมัติ] ในระหว่างการดูภาพ จะมีการใช้เอฟเฟ็คต่อภาพดังนี้:
  • เมื่อดูภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วย [HLG], [HLG1], [HLG2] หรือ [HLG3]: แสดงภาพโดยใช้เอฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)] หรือ [HLG(709)] ขึ้นอยู่กับโหมดสี
  • เมื่อดูภาพนิ่ง HLG ที่ถ่ายโดยตั้งค่า [ภาพนิ่ง HLG] เป็น [เปิด]: แสดงภาพโดยใช้เอฟเฟ็ค [HLG(BT.2020)]
  • เมื่อดูภาพเคลื่อนไหว RAW ที่ส่งไปยังอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI: แสดงภาพโดยใช้เอฟเฟ็ค [S-Log3→709(800%)]
  ในสถานการณ์อื่นๆ จะแสดงภาพเคลื่อนไหวตามการตั้งค่าแกมม่าและโหมดสีที่ตั้งค่าไว้ใน [โปรไฟล์ภาพ]