การเลือกพื้นที่โฟกัส (บริเวณปรับโฟกัส)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดประเภทของกรอบโฟกัสเมื่อถ่ายโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ เลือกโหมดตามวัตถุ

 1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][บริเวณปรับโฟกัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

กว้าง:
โฟกัสวัตถุที่ครอบคลุมทุกระยะของหน้าจอโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในโหมดถ่ายภาพนิ่ง กรอบสีเขียวจะปรากฏรอบบริเวณที่อยู่ในโฟกัส

โซน:
เลือกโซนที่จะโฟกัสบนจอภาพ และผลิตภัณฑ์จะเลือกพื้นที่โฟกัสโดยอัตโนมัติ

กำหนดกลางภาพ:
ปรับโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่กึ่งกลางของภาพโดยอัตโนมัติ ใช้ร่วมกับฟังก์ชั่นโฟกัสล็อค เพื่อสร้างองค์ประกอบภาพตามที่ต้องการ

จุด: S/จุด: M/จุด: L:
ช่วยให้สามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสไปยังตำแหน่งที่ต้องการในหน้าจอ และปรับโฟกัสที่วัตถุขนาดเล็กมากในบริเวณแคบ ๆ ได้

จุดขยาย:
ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโฟกัสที่จุดที่เลือกไว้เพียงจุดเดียวได้ ระบบจะใช้จุดโฟกัสรอบๆ [จุด] ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับรองลงมาในการโฟกัส

ติดตาม:
การตั้งค่านี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] เป็น [AF ต่อเนื่อง] เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและค้างไว้ ผลิตภัณฑ์จะติดตามวัตถุภายในบริเวณโฟกัสอัตโนมัติที่เลือกไว้ วางเคอร์เซอร์ไปที่ [ติดตาม] บนหน้าจอตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] จากนั้นเลือกบริเวณที่ต้องการเพื่อเริ่มการติดตามโดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม ท่านสามารถย้ายบริเวณเริ่มติดตามไปยังจุดที่ต้องการได้โดยการกำหนดให้บริเวณนั้นๆ เป็น [ติดตาม: โซน], [ติดตาม: จุด S]/[ติดตาม: จุด M]/[ติดตาม: จุด L] หรือ [ติดตาม: จุดขยาย]


หมายเหตุ

 • [บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกล็อคไว้ที่ [กว้าง] ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
 • พื้นที่โฟกัสอาจไม่สว่างขึ้นในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดในครั้งเดียว
 • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [สโลและควิกโมชั่น] หรือระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว จะไม่สามารถเลือก [ติดตาม] สำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] ได้


ตัวอย่างของการแสดงกรอบการโฟกัส

กรอบการโฟกัสจะแตกต่างกันดังที่แสดงไว้ด้านล่าง


เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่

ตัวอย่างของกรอบโฟกัสเมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่

เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดเล็ก

ตัวอย่างของกรอบโฟกัสเมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดเล็ก

 • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที่ [กว้าง] หรือ [โซน] กรอบการโฟกัสอาจสลับไปมาระหว่าง “เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่” กับ “เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดเล็ก” ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือสถานการณ์
 • เมื่อท่านติดเลนส์ A-mount กับอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (LA-EA3 หรือ LA-EA5) (แยกจำหน่าย) กรอบการโฟกัสสำหรับ “เมื่อโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดเล็ก” อาจแสดงขึ้น

เมื่อโฟกัสได้โดยอัตโนมัติตามระยะทั้งหมดของจอภาพ

ตัวอย่างของโฟกัสเมื่อโฟกัสโดยอัตโนมัติตามระยะทั้งหมดของจอภาพ

 • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากซูมด้วยเลนส์ การตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกปิดการใช้งาน และกรอบการโฟกัสจะแสดงเป็นเส้นประ AF จะจับที่บริเวณจุดกึ่งกลางและรอบ ๆ เป็นหลัก


เมื่อต้องการย้ายพื้นที่โฟกัส

 • ท่านสามารถเลื่อนพื้นที่โฟกัสได้โดยการใช้ปุ่มเลือก เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็นพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
  • [โซน]
  • [จุด: S]/[จุด: M]/[จุด: L]
  • [จุดขยาย]
  • [ติดตาม: โซน]
  • [ติดตาม: จุด S]/[ติดตาม: จุด M]/[ติดตาม: จุด L]
  • [ติดตาม: จุดขยาย]

  หากกำหนด [มาตรฐานโฟกัส] ให้ตรงกลางของปุ่มเลือกไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถย้ายกรอบการโฟกัสกลับไปที่ตรงกลางจอภาพได้โดยกดตรงกลางปุ่มเลือก

คำแนะนำ

 • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [จุด] หรือ [จุดขยาย] ท่านสามารถย้ายกรอบโฟกัสไกลขึ้นเมื่อใช้ปุ่มเลือก โดยตั้งค่า [ปริมาณเคลื่อนที่ AF] เป็น [มาก]
 • ท่านสามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสอย่างรวดเร็วได้โดยแตะแล้วลากกรอบการโฟกัสนั้นในจอภาพ ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] แล้วตั้งค่า [ฟังก์ชั่นสัมผัสถ่ายภาพ] ไปที่ [โฟกัสโดยแตะจอ] ไว้ล่วงหน้า


ในการติดตามวัตถุชั่วคราว (เปิดติดตาม)

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [ติดตาม] ขณะที่ท่านกดคีย์กำหนดเองที่ได้กำหนด [เปิดติดตาม] ไว้ล่วงหน้าค้างไว้ การตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ก่อนท่านใช้งาน [เปิดติดตาม] จะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่า [ติดตาม] ที่เทียบเท่า

เช่น:

[บริเวณปรับโฟกัส] ก่อนท่านใช้งาน [เปิดติดตาม] [บริเวณปรับโฟกัส] ขณะที่ [เปิดติดตาม] เปิดอยู่
[กว้าง] [ติดตาม: กว้าง]
[จุด: S] [ติดตาม: จุด S]
[จุดขยาย] [ติดตาม: จุดขยาย]


AF แบบตรวจจับเฟส

เมื่อมีจุด AF แบบตรวจจับเฟสภายในพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์จะใช้โฟกัสอัตโนมัติผสมระหว่าง AF แบบตรวจจับเฟสและ AF คอนทราสต์

หมายเหตุ

 • AF แบบตรวจจับเฟสจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อใส่เลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้น หากท่านใช้เลนส์ที่ไม่รองรับ AF แบบตรวจจับเฟส ท่านจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

  • [AF อัตโนมัติ]
  • [ความไว AF ติดตาม]
  • [ความไวAF สลับวัตถุ]
  • [ความเร็วเลื่อน AF]

  นอกจากนี้ แม้ว่าจะใช้เลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งซื้อมาก่อนหน้านี้ แต่ AF แบบตรวจจับเฟสก็อาจไม่ทำงาน เว้นแต่จะได้อัพเดตเลนส์แล้ว