ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน

กำหนดเงื่อนไขในการเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน

  1. MENU (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน:
ตั้งค่าว่าจะเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนโดยใช้ Wi-Fi หรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])
การเชื่อมต่อ:
แสดง QR code หรือ SSID ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน
ถูกเชื่อมต่อตลอดเวลา:
เลือกวิธีการเชื่อมต่อระหว่างกล้องและสมาร์ทโฟน ([เปิด]/[ปิด])
หากตั้งค่ารายการนี้เป็น [เปิด] เมื่อท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟน ท่านไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนการเชื่อมต่อที่กล้องในภายหลังอีก หากตั้งค่าไว้ที่ [ปิด] กล้องจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเฉพาะเมื่อทำขั้นตอนการเชื่อมต่อเท่านั้น

หมายเหตุ

  • หากตั้งค่า [ถูกเชื่อมต่อตลอดเวลา] ไว้ที่ [เปิด] การใช้กำลังไฟจะมากกว่าเมื่อตั้งค่าไว้ที่ [ปิด]