ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF

ภาพนิ่ง

ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้น เมื่อพิมพ์บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ยิ่งภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมากขึ้น

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เมื่อบันทึกในขนาดฟูลเฟรม

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 3:2

การตั้งค่าต่างๆ จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง)
L: 12M 4240×2832 พิกเซล
M: 5.1M 2768×1848 พิกเซล
S: 3.0M 2128×1416 พิกเซล


เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 4:3

การตั้งค่าต่างๆ จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง)
L: 11M 3776×2832 พิกเซล
M: 4.6M 2464×1848 พิกเซล
S: 2.7M 1888×1416 พิกเซล


เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 16:9

การตั้งค่าต่างๆ จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง)
L: 10M 4240×2384 พิกเซล
M: 4.3M 2768×1560 พิกเซล
S: 2.6M 2128×1200 พิกเซล


เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 1:1

การตั้งค่าต่างๆ จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง)
L: 8.0M 2832×2832 พิกเซล
M: 3.4M 1840×1840 พิกเซล
S: 2.0M 1408×1408 พิกเซล


เมื่อบันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 3:2

การตั้งค่าต่างๆ จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง)
L: 5.1M 2768×1848 พิกเซล
M: 3.0M 2128×1416 พิกเซล
S: 1.3M 1376×920 พิกเซล


เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 4:3

การตั้งค่าต่างๆ จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง)
L: 4.6M 2464×1848 พิกเซล
M: 2.7M 1888×1416 พิกเซล
S: 1.1M 1232×920 พิกเซล


เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 16:9

การตั้งค่าต่างๆ จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง)
L: 4.3M 2768×1560 พิกเซล
M: 2.6M 2128×1200 พิกเซล
S: 1.1M 1376×776 พิกเซล


เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 1:1

การตั้งค่าต่างๆ จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง)
L: 3.4M 1840×1840 พิกเซล
M: 2.0M 1408×1408 พิกเซล
S: 0.8M 912×912 พิกเซล

หมายเหตุ

  • ขนาดภาพสำหรับภาพ RAW จะสอดคล้องกับ “L”