Eye-Start AF (ภาพนิ่ง)

ตั้งค่าว่าต้องการใช้งานระบบโฟกัสอัตโนมัติเมื่อท่านมองในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [Eye-Start AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เริ่มทำการปรับโฟกัสอัตโนมัติเมื่อท่านมองในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

ปิด:
การปรับโฟกัสอัตโนมัติไม่เริ่มทำงานเมื่อท่านมองในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำ

  • [Eye-Start AF] ใช้งานได้เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount และอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (LA-EA2, LA-EA4) (แยกจำหน่าย)