NR ที่ชัตเตอร์ช้า (ภาพนิ่ง)

เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ 1 วินาทีหรือนานกว่า (ถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์ช้า) ระบบลดสัญญาณรบกวนจะเปิดทำงานเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เปิดชัตเตอร์ เมื่อเปิดฟังก์ชั่นนี้ จุดรบกวนที่มักปรากฏที่ความเร็วชัตเตอร์ช้า จะลดลง

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1)[NR ที่ชัตเตอร์ช้า] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ทำการลดจุดรบกวนเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เปิดชัตเตอร์ ขณะกำลังลดจุดรบกวน ข้อความจะปรากฏและท่านจะไม่สามารถทำการถ่ายภาพ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเน้นคุณภาพของภาพ
ปิด:
ไม่เปิดระบบลดจุดรบกวน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ความสำคัญกับจังหวะเวลาถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • การลดสัญญาณรบกวนอาจไม่ทำงานแม้เมื่อตั้งค่า [NR ที่ชัตเตอร์ช้า] ไปที่ [เปิด] ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • [โหมดขับเคลื่อน] ถูกตั้งไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] หรือ [คร่อมต่อเนื่อง]
  • ตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [เลือกบรรยากาศ] และเลือก [กีฬา], [กลางคืน ถือด้วยมือ] หรือ [ป้องกันภาพสั่นไหว] ไว้
  • ตั้งความไวแสง ISO ไว้ที่ [NR แบบหลายภาพ]
 • ไม่สามารถตั้งค่า [NR ที่ชัตเตอร์ช้า] ไปที่ [ปิด] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [เลือกบรรยากาศ]