การบันทึกใบหน้า (ลบ)

ลบใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [การบันทึกใบหน้า][ลบ]
    ถ้าเลือก [ลบ ทั้งหมด] ท่านสามารถลบใบหน้าที่บันทึกไว้ทั้งหมด

หมายเหตุ

  • ถึงแม้ท่านจะสั่ง [ลบ] ข้อมูลของใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้จะยังคงค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ การลบข้อมูลของใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ออกจากผลิตภัณฑ์ ให้เลือก [ลบ ทั้งหมด]